Останні коментарі


Сьогодні пишуть:

 


Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського державного технологічного університету - чверть сторіччя руху вперед

Відкриттю спеціальності "Електронні обчислювальні машини" в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту передував ряд подій, які поклали початок розвитку інформатики в цьому учбовому закладі.
У 1970 р. на кафедрі Електротехніки та автоматики почав працювати завідувач кафедри Маслов Віктор Павлович.
З його появою почалася активна науково-дослідна та проектна робота по розробці автоматизованих систем управління підприємствами (АСУП). Спочатку це були невеликі розробки для підприємств міста, але поступово обсяги договірних робіт збільшувалися і на початку 80-х років на цій кафедрі працював значний науковий колектив, який приймав участь у виконанні державних замовлень разом з Київським інститутом кібернетики.
У другій половині 80-х років з цього колективу відокремилося декілька наукових груп, що теж працювали над створенням АСУП окремих підприємств області. Керівниками цих груп були Степанов О.П., Філіпов Ю.І. та Гнєдін О.П. Завдяки науково-виробничій діяльності цих колективів у філії з’явилися і сучасна на той час обчислювальна техніка і досвідчені спеціалісти, серед яких були і майбутні викладачі кафедри ІКС – Бивойно П.Г., Вологжанін В.Є., Калашник В.І., Кокорін Є.М. та Пеетвере О.Х.
Таким чином, у 80-х роках в філії вже існувало підґрунтя, з яким можна було б зважитися розпочати підготовку спеціалістів з інформатики. До того ж, потреба у таких спеціалістах в регіоні у ці роки швидко зростала. І у 1986 році, в результаті наполегливих зусиль керівництва області, філії і Чернігівського радіоприладного заводу, було отримано дозвіл на відкриття спеціальності "Електронні обчислювальні машини" і проведення набору на перший курс однієї групи студентів у кількості 25-ти осіб.
Кадрове забезпечення професійної підготовки першокурсників вирішувалося силами працівників кафедри Електротехніки та автоматики, але надалі потрібна була людина, яка б могла  створити нову кафедру. Таке завдання потребувало базової підготовки зі спеціальності, широкого кругозору, творчості, конструктивності та високої відповідальності, вміння зацікавити людей і створити в колективі творчу доброзичливу робочу атмосферу.

 

Такою людиною став доцент кафедри Обчислювальної техніки КПІ Павловський Володимир Ілліч, який був запрошений до філії в жовтні 1987 р. В кадровій роботі він зробив ставку на послідовний підбір та кропітку підготовку викладацького складу кафедри з місцевих кадрів, кожен раз спираючись на їх ділові якості та ті переваги і досвід, які вони могли привнести в навчальний процес. І практика довела, що це був правильний підхід, а кафедра, фактично, обійшлася без залучення викладачів з інших міст з усіма ризиками, що з цього витікають.
10 березня 1988 р. в філії було офіційно створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування, Павловський В.І. був призначений завідувачем кафедри.
На той час кафедра складалася з 5-ти викладачів та 2-х інженерних працівників. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача, входили доценти Бивойно Павло Георгійович за освітою інженер з автоматизації металургійних процесів, Вологжанін Віталій Євгенович за освітою інженер-зв’язківець та Маслов Віктор Павлович за освітою інженер з автоматики, а також старший викладач Кокорін Євген Миколайович за освітою інженер-радіотехнік, які прийшли з кафедри Електротехніки та автоматики. До інженерного складу входили Огурцов Сергій Михайлович – завідувач лабораторіями, та Гуз Юрій Петрович – учбовий майстер, студенти заочники, які прийшли з ВО "Хімволокно". В 1989 р. до складу викладачів кафедри приєдналися доцент Нестеренко Сергій Олександрович за освітою інженер-механік та старші викладачі Пеетвере Олександр Хейнович за освітою інженер-аеродинамік, і Калашник Вадим Іванович за освітою інженер-радіотехнік. Всіх їх об’єднував самостійно здобутий досвід використання ЕОМ, ентузіазм,  вміння працювати та висока наполегливість. Дуже швидко на своїх ділянках вони стали визнаними фахівцями з передових комп’ютерних технологій.
Означений колектив склав початкове ядро кафедри, яке започаткувало дух творчості, динамічності та відповідальності перед студентами та суспільством за якість підготовки, її відповідність сучасним та перспективним вимогам ринку праці, орієнтацію на володіння найбільш сучасними інструментами та технологіями, оволодіння вміннями та навичками, які дозволяють випускникам кафедри бути конкурентоздатними та успішно працювати в галузі інформаційних та комп’ютерних технологій як в Україні, так і за її межами.
Першою складовою, яку мала вирішити молода кафедра, було створення матеріально-технічної бази, яка б відповідала потребам часу.
У оснащенні кафедри сучасною і дуже дефіцитною на той час персональною обчислювальною технікою суттєву допомогу надали доцент кафедри Електротехніки та автоматики Гнєдін Олег Петрович та старший науковий співробітник кафедри Економіки Степанов Олександр Петрович. Завдяки їм у 1988 році на кафедрі з’явився клас персональних ЕОМ, що було на той час великим досягненням. І надалі, за їх допомогою розширювався обчислювальний центр філії, який очолював Плоский Віктор Олександрович.
Паралельно з розвитком комп’ютерних класів на кафедрі розвиваються спеціалізовані лабораторії. Першочергово були заплановані та на протязі одного року реалізовані лабораторії Цифрових автоматів, Електроніки та Схемотехніки. Головною дієвою особою, генератором основних ідей та людиною, на якій тримався весь процес оснащення перших лабораторій кафедри, був доцент Вологжанін В. Є. Електронну розробку стендів виконав старший викладач Кокорін Є. М. Всю технічну роботу по створенню стендів, виконали завідувач лабораторіями Огурцов С. М. та учбовий майстер Гуз Ю. П.

Надалі роботи по розвитку лабораторної бази продовжувалися. За  перше десятиріччя існування кафедр зусиллями викладачів Вервейка Олександра Івановича, Лукіна Олексія Володимирович, Амосова Олега Семеновича, Торгонського Володимира Васильовича, Роговенко Андрія Івановича, Нікітенка Євгена Васильовича, Щерби Ольги Валеріївни, Хижняка Андрія Васильовича були створені лабораторії «Цифрових телекомунікаційних та Інтернет-технологій», «Автоматизованого проектування», «Високопродуктивних обчислень», «Мікроконтролерних систем», «Цифрової обробки сигналів», «Інтернет телефонії». Деякі з цих лабораторій і на сьогодні не мають аналогів в Україні
Другою складовою, яку мала вирішити кафедра у процесі свого становлення, було створення навчально-методичної бази кафедри. Кафедра створювалася на зламі часу, коли від великих малодоступних ЕОМ людство переходило до широкого впровадження комп’ютерної техніки у всі сфери життя. Темп розвитку науки і техніки швидко зростав. Тому У 1988 р. міністерство освіти СРСР надало ВНЗ право самостійно розробляти плани підготовки спеціалістів. З цього часу в навчальний план кафедри вносяться дисципліни, яких на той час в традиційних учбових планах не було. Кожна з цих дисциплін була орієнтована на майбутній попит в спеціалістах. Зусиллями викладачів Павловського Володимира Ілліча, Пеетвере Олександра Хейновича, Лесюка Юрія Миколайовича, Бивойна Павла Георгійовича, Казимира Володимира Вікторовича,  Калашника Вадима Івановича, Нестеренка Сергія Олександровича, Маслова Віктора Павловича, Демшевської Наталії Віталіївни  були поставлені курси «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи управління базами даних», «Машинна графіка», «Технологія проектування програмних систем», «Проектування компіляторів», «Моделі та структури даних», «Штучний інтелект». Багато з цих курсів читалися вперше саме на нашій кафедрі, а навчальний план кафедри у подальшому став основою стандарту підготовки фахівців за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
Творчий підхід кафедри до формування навчальних планів отримав схвалення на нараді завідувачів кафедр зі спеціальності "Електронні обчислювальні машини" багатьох ВНЗ Радянського Союзу, що проводилася у Чернігові у 1990-му році на базі нашої кафедри.
Ставлячи задачі створення сучасної, передової за змістом підготовки спеціалістів,викладацький колектив кафедри не мав можливості спиратися на існуючі методичні розробки. Перед викладачами кафедри постала задача створити оригінальну навчально-методичну базу постійно знаходячись в стані інформаційного голоду, практично повної відсутності доступної літератури та необхідності виходити тільки з власно добутого досвіду. І така задача була вирішена.
Слід також відзначити, що відповідно до вимог часу  кафедра від підготовки спеціалістів в проектуванні ЕОМ поступово перейшла до підготовки спеціалістів в області проектування комп’ютерних систем і мереж, а також розробки програмних та інформаційних систем великих корпорацій та установ. В 1995 році кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування було перейменовано у кафедру інформаційних та комп’ютерних систем (ІКС).
Таким чином, за перше десятиріччя свого існування кафедра вирішила завдання створення матеріальної та навчально-методичної бази. За змістом навчального процесу кафедра вийшла на рівень світових стандартів і досягла такого рівня учбово-методичного і лабораторного забезпечення, які вже виходили за рамки однієї спеціальності. Тому кафедра прийняла рішення про доцільність розширення спектру підготовки спеціалістів.
В 1998 р. кафедрою була ліцензована підготовка спеціалістів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Таким чином, кафедра почала проводити підготовку спеціалістів по всім 3-м спеціальностям напряму Комп’ютерна інженерія.
Перехід до підготовки спеціалістів та магістрів за 3-а спеціальностями поставив перед кафедрою нові завдання, які відповідали б вимогам часу.
На цьому етапі  діяльність кафедри проходила під знаком постійного оновлення матеріальної та навчально-методичної бази кафедри. Ця робота йшла за двома основними напрямами. Перший – це застосування Web-технологій та побудова великих корпоративних програмних систем. Другий напрям – спеціалізовані мікропроцесорні і мікроконтролерні системи та цифрова обробка сигналів. Кожний з цих напрямів вимагав підготовки чи модернізації відповідних курсів та лабораторій. До таких курсів слід віднести «Системне програмування в Win32», «Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Java та C# технології прикладного програмування», «Програмування Web-інтерфейсів», «Інженерія програмного забезпечення», «Паралельні та розподілені обчислення», «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Цифрова обробка та передача інформації», «Теорія сигналів та процесів», «Розпізнавання образів», «Мікропроцесорні системи автоматики та управління», «Великі інтегральні схеми мікропроцесорів та програмованої логіки».
Окремо слід зупинитися на професійних досягненнях студентів та випускників кафедри. Вони ілюструють якість навчального процесу на кафедрі та патріотизм студентів кафедри. В першу чергу це досягнення наших студентів на різних олімпіадах з фаху.
В 1990 р. проводилася Всесоюзна олімпіада «Студент і науково-технічний прогрес» за спеціальністю Програмування. На той час студент 3-го курсу Махней Микола посів 1-е місце в Українському турі цієї олімпіади.
З 1999 р. почали свою діяльність Всеукраїнські студентські олімпіади за спеціальностями напряму «Комп’ютерна інженерія». У 2000 році студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з Системного програмування і далі щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належать такі: у 2005 році в особистому заліку 1-е місце – Романовський Олег і 2-е місце – Перетятько Віталій,  у командному заліку 2-е місце (Перетятько Віталій, Романовський Олег, Синельников Олег); у 2006 році 1-е командне місце (Рудаков Дмитро, Синельников Олег, Чичкань Олександр).

З 2006 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, яка проводиться двічі на рік. І на цій олімпіаді наші студенти щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: у 2007 році 1-е (Руднік Ігор, Чичкань Олександр) та 2-е (Алексеєв Антон, Кадушко ксандр) місця; у 2008 році 1-е (Микитко Сергій, Птіцин В’ячеслав) та 2-е (Грицай Дмитро, Грищенко Олександр) місця; у 2009 році 1-е місце (Верьовко Олександр, Птіцин В’ячеслав).
З 2008 р. проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем. І хоча її спрямованість не зовсім лежить в руслі підготовки кафедри ІКС, наші студенти і на ній виглядають достойно. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2-е місце (Алексеєв Антон, Стельмашенко Андрій) у 2009 році.
З 2009 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом Комп’ютерна інженерія. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2010 р. 2-е (Уланович Ярослав, Зінченко Олександр, Мушкетик Іван) та 3-є (Коненко Андрій, Бондаренко Ігор, Рудий Володимир) місця.
У 2013 році студент 5-го курсу Герасимчук Єгор зайняв 1-е місце у IV Всеукраїнському конкурсі з Web-розробки "UA  Web Challenge".
За роки існування на кафедрі склалася яскрава атмосфера батьківського піклування, вимогливості, співпраці і товариства між викладачами і студентами. Про це свідчить багато факторів і, зокрема, ті урочистості, які влаштовували студенти різних років на святкуваннях 5-ти, 10-ти, 15-ти і 20-річних ювілеїв кафедри, коли в присутніх 200-300 чоловік стояли сльози на очах від того піднесення, яке царювало в актовому залі, або ті змагання по баскетболу, волейболу та футболу, коли збірні кафедри самовіддано грали і перемагали збірні університету, і в яких активну участь приймали випускники минулих років, які приїздили з інших міст і навіть країн, щоб поборотися за честь кафедри. Про це свідчать і подарунки, які дарували кафедрі випускники різних років, які завдяки підготовці, отриманій на кафедрі, досягли успіху в житті.
Не менш вагомі здобутки випускників кафедри, які результатами своєї діяльності створили умови для появи в Чернігові та районах області великої кількості високотехнологічних і добре оплачуваних робочих місць. На сьогодні тільки в м. Чернігові існує понад 15 підприємств в галузі розробки інформаційно-комп’ютерних систем різного призначення. Керівництво та кадровий склад цих підприємств практично повністю складається з випускників кафедри.

Оглядаючи шлях, який кафедра пройшла від часу свого заснування, слід відмітити, що ті завдання, які вона ставила перед собою – відповідати сучасним вимогам часу і бути на передовому рубежі розвитку ІТ-індустрії та забезпечувати інноваційний шлях розвитку держави і регіону, кафедра виконала, не зважаючи на ряд кризових явищ в економічному житті України, які мали місце весь час становлення та існування кафедри.

Кафедра ніколи не звертала зі стратегічного шляху свого розвитку – вже з 1-го курсу її студент має вміти спроектувати систему і примусити її працювати, а її випускник твердо знати основні теоретичні положення свого фаху, досконало володіти самими передовими інструментальними засобами і технологіями, мати підготовку, що відповідає потребам ринку і, головне, він вміє самостійно вчитися і багато працювати.

З 2010 по 2016 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України Казимир Володимир Вікторович. Новий завідувач наполегливо втілює у життя ідеї нового керівництва університету спрямовані на впровадження європейського досвіду у навчальний процес, інтенсифікацію науково-дослідної роботи та впровадження результатів цієї роботи на підприємствах та в організаціях України.

 

З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Зайцев Сергій Васильовичю Дисципліни, що викладає: "Теорія сигналів та процесів", "Цифрова обробка та передача інформації"б "Телекомунікаційні системи та технології". Виконує дослідження в галузі цифрової обробки сигналівб безпровідного зв'язку, прийняття рішень в умовах апріорної невизначенності, статистики, автоматичного управління, адаптивних систем. Підвищення кваліфікації: навчання в докторантурі (стаціонар) Чернігівського націлнального технологічного університета за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технологіїю Має більше сотні науковіх статей, 6 авторських свідоцтв, 5 патентів та 3 науково-методичні роботи.

Кафедра стала постійним виконавцем держбюджетної тематики з прикладних досліджень у пріоритетному напрямі «Інформаційні та комунікаційні технології». Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри почали працювати над дисертаційними роботами, які пов’язані з виконанням реальних проектів на замовлення державних установ, підприємств ІТ-галузі, агропромислових господарств, медичних закладів. З 2012 року на кафедрі розгорнутий обчислювальний grid-ресурс української національної grid-мережі, що дозволяє вирішувати наукові задачі великої розмірності у розподіленому середовищі, відкрита академія Cisco, отримана ліцензія MSDN на використання програмного забезпечення Microsoft у науковій та навчальній діяльності, запроваджується використання хмарних технологій, що дозволяє ефективно використовувати апаратні ресурси кафедри.
Окремої уваги заслуговує діяльність кафедри на міжнародному рівні. Кафедра має лабораторії таких відомих у світі корпорацій і фірм як Altera, СкантиРус, Xilinx, Aldec, Texas Instruments, Philips, Porta One. Окрім значної кількості грантів від провідних компаній світу кафедра бере участь у виконані наукових та освітянських проектів Європейського співтовариства. З 2012 року за програмою ТЕМПУС разом із провідними університетами Німеччини, Австрії та Угорщини на кафедрі виконуються роботи по створенню гібридної стратегії розвитку ІТ-аутсорсінгу в Україні. Вже другий рік поспіль кращі магістранти кафедри мають можливість за державний кошт навчатися на протязі року у Великій Британії, готувати там свої магістерські роботи та отримувати подвійний диплом. Серед них була і Марія Тевкун, яка зараз є аспіранткою і поширює європейський досвід на кафедрі. Вдалою є участь команди з восьми студентів кафедри (Єрмоленко А.,  Власенко Є. , Гуза Т. , Рудий В. , Сігута І. , Слівко К. , Кривенко Д. , Берлог Є.) у міжнародній програмі «Google Summer of Code - 2012», за результатами якої вони посіли 9-те місце у всесвітньому рейтингу університетів.
Заслуговують уваги й досягнення кафедри в розповсюдженні результатів своїх досліджень та розробок. Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську конференцію з вільного програмного забезпечення та разом  із Національною академією наук України, а саме Інститутом проблем математичних машин і систем, організовує проведення Міжнародної науково-практичної конференції із математичного та імітаційного моделювання систем (МОДС).
За час свого існування кафедра підготувала 217 магістрів, 1099 спеціалістів, 1072 бакалаврів з напряму «Комп’ютерна інженерія», а з 2011 року розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія». Випускники кафедри різних років Акименко А.М., Гавсієвич І.Б., Куйвашев Д.В., Семенец С.В., Сіра Г.А., Риндич Є.В. успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють на кафедрі та на ІТ-підприємствах України та Росії.
Сьогодні на кафедрі ІКС навчається близько 500 студентів, кафедра налічує у своєму складі 26 викладачів, серед яких 3 професори в галузі комп’ютерних наук, 13 кандидатів наук та ціла когорта молодих викладачів – аспіратів кафедри: Бальченко Ірина Володимирівна, Богдан Ірина Валентинівна, Задорожній Артем Олександрович, Красножон Олексій Васильович, Харченко Марина Володимирівна, Щерба Ольга Валеріївна. Ветерани кафедри покладають великі надії на  молоде поповнення і сподіваються що вони підтримують своїми здобутками новітню історію кафедри ІКС.
Кафедра зустрічає своє 25-річчя у розквіті творчих сих і з надією дивиться у майбутнє.

Побажаємо ж усього найкращого викладачам, учбовому персоналу, випускникам і студентам цієї славетної кафедри!!!

Хронологія розвитку

1986 р. В Чернігівському філіалі КПІ на кафедрі електротехніки та автоматики, яку в той час очолював доцент Маслов В.П., проведено перший набір з 25 студентів на спеціальність 0608 «Електронні обчислювальні машини».
1988 р., 10 березня. Наказом міністра вищої та середньої спеціальної освіти України в Чернігівському філіалі КПІ створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування. Наказом ректора КПІ від 24 березня 1988 р. завідувачем кафедри призначений кандидат технічних наук, доцент Павловський В. І. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача кафедри, входять доценти Бивойно П.Г., Вологжанін В.Є, Нестеренко С.О та Маслов В.П., а також ст. викладач Кокорін Є.М.. До інженерного складу кафедри входять Огурцов С. М. – завідувач лабораторіями, та Гуз Ю. П. – учбовий майстер.
1989 р. Поповнення кадрового складу кафедри. На кафедру прийняті доцент Крєпкий Ю.О. та., старші викладачі Пеетвере О. Х., та Калашник В. І., асистенти Зубрицький Л.Л.,  Лесюк Ю.М.
1989 р. Створені перші специалізовані лабораторії:  цифрових автоматів, електроніки та схемотехніки.
1989 р. Кафедра отримує постійне місце розташування на п’яти поверхах новозбудованого корпуса №4. Загальна площа приміщень кафедри становить 1200 кв. м. До початку нового навчального року створюються дві нові лабораторії: мікропроцесорних великих інтегральних схем та периферійних пристроїв.
1990 р. На кафедрі за сприяння О.П.Гнедіна та Степанова О.П. створено перші лабораторії персональних ЕОМ К1-30 та ДВК-2. На обчислювальному  центрі під керівництвом Плоского В.О. змонтовано міні-ЕОМ СМ-1420. Чернігівський радіоприладний завод за сприяння начальника виробництва заводу Колесника К.І. передає для кафедри ІКС велику кількість вимірювальної апаратури і матеріалів для оснащення лабораторій з мікроелектроніки та схемотехніки.
1990 р. Студент 3-го курсу Махней М. зайняв 1-е місце на українському турі Всесоюзної олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес» за спеціальністю «Програмування».
1988-1991 р. Постановка як цілком нових дисциплін старших курсів навчання (доценти Павловський В.І., Маслов В. П., Бивойно П.Г., Нестеренко С. О., ст. викладачі Пеетвере О.Х., Калашник В.І., Мельниченко Д.І., асистенти Лесюк Ю. М., Демшевська Н.М., Яворський О.Ф., Зубрицький Л. Л.).
1991 р. Стався перший випуск спеціалістів – 21 особа. Два молодих спеціаліста з першого випуску Назарко А. М. та Нейморовець Т.В. прийняті на кафедру асистентами.
1992 р. При кафедрі створено науково-дослідне підприємство «Еліт», директором якого призначено Огурцова С.М.
1992 р. Вперше в університеті на кафедрі впроваджено трьохступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) з напряму «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».
1992р. Завідувач кафедри ІКС Павловський В.І. обраний членом Науково-методичної комісії з комп’ютерної інженерії МОН України.
1992 р. В рамках підприємства «Еліт» розпочались роботи з організації інтернет-доступу для студентів університету та впровадження Інтернет-технологій в чернігівському регіоні за технологією UUCP (Павловський В.І., Огурцов С.М.).
1992 р. Кафедра отримує перший навчальний клас персональних комп’ютерів  на базі процесорів 80286 на десять робочих місць.
1993 р. За підтримки Чернігівського радіоприладного заводу створена комплексна лабораторія з технології виробництва ЕОМ та лабораторія цифрових телекомунікаційних технологій.
1994р. За сприяння компанії Укртелеком (гол.інженер Чернишов О.І.) Чернігівський технологічний інститут приєднався до всесвітньої мережі Інтернет.
1995. Кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування перейменовано у кафедру інформаційних та комп’ютерних систем (ІКС).
1996 р. Створюється другий комп’ютерний клас на базі IBM PC/AT-486 та вузол інтернет-зв’язку (ст. викладач Лукін О. В.).
1997 р. Створюються третій клас персональних ЕОМ на базі Pentium 150 та лабораторія автоматизованого проектування на базі програмованих логічних інтегральних схем (доцент Вервейко О.І.) Одержано грант фірми Altera (США) для підтримки цієї лабораторії.
1995-1997 рр. Створюється  лабораторія високопродуктивних обчислень (доцент Амосов О. С.).
1998 р. Вперше кафедра набирає на перший курс 100 осіб, 50 з яких за контрактною формою навчання.
1998 р. Кафедрою ліцензована підготовка спеціалістів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Таким чином, кафедра почала проводити підготовку спеціалістів по всім 3-м спеціальностям напряму «Комп’ютерна інженерія».
1998 р. Кафедра ліцензувала підготовку магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі».
2000 р. Перший випуск магістрів за спеціальністю 8.091501 «Комп’ютерні системи і мережі.
2000 р. Студент Богдан А.зайняв третє  місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з Системного програмування.
2001 р. Кафедра ліцензувала підготовку магістрів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи.
2002 р. Перші випуски магістрів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
2002 р. Студент Тарво О.зайняв друге місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з «Системного програмування».
2004 р. Ліцензований обсяг набору на перший курс спеціальності «Електронні обчислювальні машини» досягає чисельності 150 студентів.
2005 р. Створена  лабораторія мікроконтролерних систем на базі 32-х розрядних мікропроцесорів з архітектурою АРМ-7 (доцент Нікітенко Є.В., ст. викладач Роговенко А.І.).  Одержано грант фірми Philips (Голландія), за яким лабораторію оснащено сучасним мікропроцесорним обладнанням.
2005 р. Студент Романовський О.зайняв перше місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з «Системного програмування», друге місце в особистому заліку зайняв студент Перетятько В., друге місце в командному заліку зайняла команда у складі  студентів Перетятька В., Романовського О., Синельникова О.
2006 р. Кафедра ІКС разом з кафедрами Лондонського королівського коледжу (Англія), Мюнстерського технічного університету (Німеччина), Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та Національного університету Києво-Могилянська успішно виконала грант Європейського співтовариства «Модернізацію українських навчальних планів в командній розробці програм». Мета цього гранту підготовка team leaders — лідерів команд розробників, а з іншого боку прищеплення навичок командного виконання програмних проектів. При виконанні цього гранту особливо відзначилися викладачі Бивойно П. Г., Зинченко А. Л. та Лукін А. В., а також студенти Кондратенко М., , Деркач І., Макиєнко О., Кириєнко І., Алексеєв А., Задорожній А.
2006 р. Всеукраїнська олімпіада з Системного програмування . Перше місце в командному заліку зайняла команда у складі  Рудакова Д., Чичканя О., Синельникова О.
2006 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце зайняла команда кафедри у складі Загорулька В., Коломійця Д.
2001-2007 рр. Лабораторія високопродуктивних обчислень  переорієнтується  на розробку високопродуктивних процесорів зі змінюваною архітектурою (старші викладачі Торгонський В.В. і Роговенко А.І., ас. Чернявський Д.С.)  Одержано гранти  фірм ScantiRus, Xilinx та Aldec (США), за якими лабораторія оснащена сучасними стендами.
2007 р. Модернізовано лабораторі. мікроконтролерних систем на базі 32-х розрядних мікропроцесорів з архітектурою АРМ-7 (доцент Нікітенко Є.В., ст. викладач Роговенко А.І.).
2007 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце зайняла команда кафедри у складі Загорулька В.,  Рудакова Д.
2007 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі Рудніка І., Чичканя О., друге місце – команда у складі Алексеєва А., Кадушка О.
2008 р. Створена лабораторія цифрової обробки сигналів на базі 32-х та 64-х розрядних цифрових сигнальних процесорів (ст. викладач Щерба О.В.) . Лабораторія підтримується грантом фірми Texas Instruments (США).
2008 р. У співробітництві з фірмою «PortaOne» створено сучасну лабораторію та навчальний центр з VoIP-технологій (ст. викладач Хижняка А.В.)
2008 р. Кафедра ІКС включена до Державної програми України з впровадження вільного програмного забезпечення в системі державного управління. (ст..викладач Лукін О.В.)
2008 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі Микитка С., Птіцина В. та друге місце в командному заліку зайняла команда у складі Грицая Д. та Грищенка О.
2008 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем, третє місце в командному заліку зайняла команда в складі Алексеєва А., Грищенка О., Рудніка І.
2009р.  Кафедра має дев’ять комп’ютерних класів, в основному на базі процесорів Pentium IV.
2009 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі  Верьовка О. та Птіцина В.
2009 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем, друге місце в командному заліку зайняла команда в складі Алексеєва А., Стельмашенка А.
2009 р. Створено сайт кафедри  http://cs.stu.cn.ua (ст. викладач Хижняк А.В., Мірошниченко М., Арзамасцева К.).
2010 р. На посаду завідувача кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧДТУ обрано доктора технічних наук, професора Казимира Володимира Вікторовича.
2010 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце в командному заліку зайняла команда у складі  Верьовко О., Птіцина О.
2010 р. Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія», друге місце в командному заліку зайняла команда в складі Улановича Я., Зінченка О., Мушкетика  І. та третє місце в командному заліку зайняла команда в складі Коненка А., Бондаренка І. та Рудого В.
2011 р. На кафедрі ІКС відкрито навчання за новим напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Набір на перший курс – 25 осіб.
2011 р. Шестеро студентів кафедри (Арзамасцева К., Мушкетик І., Рудий В., Власенко Є., Ситий М., Чорный Т.) прийняті в програму «Google Summer of Code» 2011 року.
2012 р. Восьмеро студентів кафедри (Єрмоленко А.,  Власенко Є. , Гуза Т. , Рудий В. , Сігута І. , Слівко К. , Кривенко Д. , Берлог Є.) прийняті в програму «Google Summer of Code» 2012 року. За опублікованими даними корпорації Google, Чернігівський державний технологічний університет є 9-м за всесвітнім рейтингом університетом за кількістю студентів, прийнятих в цю програму.
2012-2013 р.Участь в проекті Європейської програми TEMPUS зі створення інноваційної гібридної стратегії ІТ-аутсорсінгового партнерства з підприємствами. Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Тевкун М. В., Дрозд О.П.
2009-2013 р. Розгортання та підтримка функціонування обчислювального grid-ресурсу ЧДТУ Української національної grid-інфраструктури. Керівник роботи Пріла О.А., виконавець студент магістратури Рудий В.
2013 р. Студент 5-го курсу Герасимчук Єгор зайняв 1-е місце у IV Всеукраїнському конкурсі з Web-розробки "UA  Web Challenge".
Робота кафедри створила умови для появи в Чернігові та районах області великої кількості високотехнологічних підприємств ІТ-галузі. До найбільш відомих такого профілю підприємств можна віднести:
1. Чернігівський НДІ Комп’ютерних технологій — науковим керівником до 2013р. був Торгонський В.В.,ст. викладач кафедри (пішов з життя в 2013 р). Інститут повністю укомплектований випускниками магістратури кафедри.
2. Чернігівське відділення компанії «PortaOne», директор Деркач С.О., випускник кафедри. Близько 60-ти чоловік інженерного штату відділення є випускниками кафедри.
3. Підприємство «Техно+», м. Чернігів ,  головний інженер Назарко О.М., в минулому випускник та асистент кафедри.
4. Підприємство «РегМік», м. Чернігів — директор Школа І.М., в минулому випускник та ст. викладач кафедри. Підприємство є лауреатом конкурсу «Чернігівська якість — 2009» та лауреатом Всеукраїнського конкурсу — «100 кращих товарів України» у 2009 році.
5. Підприємство «FastGate Research Co.», м. Чернігів — директор Дробноход Р.М., в минулому випускник та асистент кафедри.
6. Підприємство «AtomPark Software JSC», м. Чернігів — директор Макаров К.В., випускник кафедри.
7. Інтернет-провайдер «ТИМ», м. Прилуки — технічний директор Кубрак О., випускник кафедри. Підприємство обслуговує м. Прилуки, Ніжин, Умань. Воно першим в області в 2000 р. проклало оптоволоконні мережі та в 2003 р. об’єднало всі школи міста в локальну міську мережу та підключило їх до Інтернет.
8. Інтернет-провайдер «NeoCom», м. Чернігів. Керівники компанії — Татарин О. та Денисенко В., випускники кафедри.
9. ЗАТ «Сінет» з надання інтернет-послуг, було створене і розвинене з НДП «Еліт», яке існувало при кафедрі тривалий час. В 1993-1994 рр. директором «Сінету» працював ст.викл. Лукін О.В.
10. Web-design studio "MV-Design". Керівник  Мірошниченко В.М., випускник кафедри.
11. Рекламне підприємство ТОВ «ПКФ Диво», Керівник – випускник кафедри Лазебний Г.М.
12. Рекламна агенція “Gold Future” створена в 1996 р.,  керівник Гриць В.Ю.
13. Компанія «WYDEVoice» працюэ з 2006 р., директор Коваль Н.В.
14. Група компаній «Віват» утворена в 1992 р. Керівник Буряк В.Л.
15. Компанія «Адреналін», працює з 2004р, керівник Воробйов С.О.
За 25 років свого існування кафедра підготувала 217 магістрів, 1099 спеціалістів, 1072 бакалаврів з напряму «Компьютерна інженерія».
Випускники кафедри Акименко А.М., Гавсієвич І.Б., Куйвашев Д.В., Семенець С.В., Сіра Г.А., Риндич Є.В. успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють в галузях, пов’язаних з наукою та вищою освітою.

Наукові проекти та інноваційні розробки кафедри

1990 р. За участю викладачів кафедри Маслова В.П. та Кокоріна Є.М. завершена розробка системи управління експлуатацією кораблів ВМФ «Юпітер», яка проводилась під керівництвом професора Літвінов В.В. спільно з Інститутом кібернетики НАН України.
1994 р. Підприємство «Еліт» (Огурцов С.М., Волошин С.В.) розпочало надання інтернет-доступу населенню м. Чернігова за технологією TCP/IP.
1994р. Спільно з підприємством «Еліт» завершено розробку та впровадження інтегрованої банківської системи «Браслет» для Агроінвестбанку, м Чернігів. Керівник проекту  Павловський В.І., виконавці: доценти Казимир В.В., Нестеренко С.О., студенти Віктор О.О., Двойнос Ю., Шенфельд С.О.
1994 р. Розробка та впровадження розподіленої бухгалтерської системи Чернігівського інструментального заводу (Казимир В.В., Нестеренко С.О.)
2000-2001 р. Розробка архітектури та програмної реалізації протоколу  інфрачервоного зв’язку IRDA для платформи  Linux. Керівник проекту доц. Казимир В.В., виконавці студенти Гавсієвич І., Куйвашев Д.
2000-2003 р. Розробка драйверів USB-пристроїв для продукції фірми Prolific Technologies для платформ Windows, Linux та MacOS. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці: випускники кафедри Гавсієвич І., Семенець С.
2001-2003 р. Портування ОС Linux для вбудованих комп’ютерних систем на базі процесорів  R-3000. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці: Мельниченко Д.І., студенти Буряк О., Мірошниченко В., Тарасенко П.
2000-2003 р. Розробка та впровадження електромагнітного витратоміру-лічильника (разом з ТОВ «НДВ-35»). Керівник Вервейко О.І.
2004-2005 р. Створення системи інтернет-оповіщення про надзвичайні ситуації. Керівник проекту доц. Казимир В.В., виконавці доц. Маслов В.П., випускники Гавсієвич І., Тупиця О., Чупринін О., Бєлорус А.
2003-2006 р. Розробка та впровадження ультразвукового аналізатора якості молока. Керівник доцент Вервейко О.І.

2002-2006 р. Розробка інформаційної системи керування процесом електронно-променевого зварювання. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці Кулєшов І., Кулєшов С., Дяченко В.


- CNC управління по 7-ми геометричним вісям,
включаючи одночасне синхронне управління
будь-якими 4-мя вісями
- Windows орієнтований HMI для графічного
створення, налагодження і редагування програм
зварювання
- 3D представлення виробів і траєкторій, які
управляються в реальному часі
- PLC управління вакуумною системою і
джерелом живлення
- Діагностика всього обладнання. Управління
установкою ЕПЗ і діагностика її роботи с
віддаленого комп’ютера, в том числі і через
Internet
- Імпорт та експорт програм зварювання, які
створюються за допомогою повнофункціональної
off-line версії програми

 2007-2010 р. Розробка системи криптографічно захищеного мобільного зв’язку («UA Криптофон»). Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Заровський Р.В., Пасенко П., Царик В.

- Робота в двох режимах: звичайний і
криптований зв’язок
- Стандартний інтерфейс користувача
- Захищені голосові переговори і SMS
- Висока якість розмовної мови в
захищеному режимі
- Автоматичне розпізнавання режимів
вхідних дзвінків
- Симетричне криптування по алгоритму
ГОСТ 28147-89 з довжиною ключа 256 біт
- Об’єм пам’яті - 750 000 пар ключів (до 250
абонентів при 3000 сеансах зв'язку)
- Робота з будь-яким GSM-провайдером
- Підтримка міжнародного роумінгу

2007-2011 р. Розробка та впровадження системи безпеки роботи в вугільних шахтах на основі вбудованих імітаційних моделей. Керівник Казимир В.В., виконавці Мушкетик І., Шевчук Д., Кривенко Д.


2007-2011 р. Розробка та впровадження системи збору та передачі інформації «GSM Logger» (разом з підприємством «РегМік»). Керівник доцент Вервейко О.І. Розробник: старший викладач Школа І.М.

 

Область застосування:

- Збір даних та дистанційна передача їх на персональний комп’ютер
через канал стільникового зв'язку GSM або через Інтернет;
- Зміна конфігурації підключених до нього регуляторів різних фізичних
параметрів;
- Програмна зміна параметрів характеристик вхідних датчиків;
формування сигналів «Авария»;
- Створення систем контролю і управління, які мають до 64 приладів.

GSM-логгер признаний переможцем конкурсу «Іновація 2010».

 

2011-2012 р.  Розробка та впровадження програмної системи підтримки управління якістю в ВНЗ. Керівник проекту проф.. Казимир В.В., виконавці ас. Харченко М.В., Татарчук Л., Супрун В.


2011-2013  р.  Розробка та впровадження системи електронного голосування для Чернігівської обласної ради. Керівник проекту проф.. Казимир В.В., виконавці доценти Нікітенко Є.В., Заровський Р.О., студенти Карпачов І., Мокрогуз А., Хоменко В., Зенченко С.

ФУНКЦИИ Mobile-RADA :

- Идентификация и регистрация депутатов с
планшетных компьютеров
- Проведение голосования в разных режимах
- Запись для выступления
- Отображение хода и результатов регистрации и
голосования на информационных табло, мониторах
президиума и планшетных компьютерах
- Управление проведением сессии с пультов
председателя и его заместителя
- Протоколирование всех процедурных действий в
реальном времени
- Автоматическое переключение на резервный сервер
в случае сбоя основного сервера

 


2009-2013 р. Медична ГРІД-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі електрокардіограм (разом з ІПММС НАНУ) Керівник проекту к.т.н. Вишневський В.В. виконавці Пріла О.А., студенти Єрмоленко А., Метла І., Боюн Д.
2010-2013 р. Реалізація комплексу економіко-математичних моделей для прогнозування наслідків впливу бюджетно-податкової політики держави на економіку регіонів на основі використання грід-технологій (разом з Інститутом економіки промисловості НАНУ) Керівник проекту д.е.н.,проф. Лепа Р.М., співвиконавець Пріла О.А.
2012-2013 р. Розробка системи захищеного голосового конференц-зв’язку в ІР-мережах. Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Риндич Є.В., Зайцев С.В., Обловатний О.

 

Кафедра ІКС організовує та проводить щорічні науково-практичні конференции «Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі і державному управлінні» та є співорганізатором Міжнародної наково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС)».

Наші викладачі

Акименко Андрій Миколайович
Народився в м.Чернігові, 20 січня 1972 року.
Закінчив Чернігівський технологічний інститут в 1994 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі».
Працював в Обласный дирекції АПБ «Україна» (1994-1998 рр.), Обласному управлінні Ощадбанку (1998-2002 рр.),  а також в Чернігівському державному технологічному університеті (з 2002 р.) , де продовжує працювати по цей час.
В 2008 році в Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Періодичні розв’язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь», спеціальність 01.01.02 «Диференціальні рівняння».
Кандидат фізико-математичних наук наук, доцент.
До 2008 року виконував дослідження за темами «Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь» та «Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь». З 2008 року наукові роботи стосувались вивчення питань створення програмних проектів та застосування новітніх технологій об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування в процесі розробки програмного забезпечення.
В період роботи на кафедрі ІКС викладав шість різних дисциплін, що мають відношення до програмування, серед яких найбільш значними є дискретна математика, об’єктний аналіз і проектування, моделі знань та штучний інтелект.
Має 23 публікації, з них 14 наукових та 9 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Стійкість розв’язків виродженої лінійної системи диференціальних рівнянь. – Нелінійні коливання, 2002.– Т.5, №4.– С. 438-445.
Періодичні розв’язки виродженої сингулярно збуреної лінійної системи диференціальних рівнянь другого порядку. - Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – № 8. –  С. 17-32. –  (Серія 1. Фізико-математичні науки)
Ідентифікація ризиків програмного проекту. - Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. –Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №53. – С.171-176. – (Серія. Технічні науки)
Має 1 подяку від адміністрації університету та 1 подяку від Голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Зараз живе в м. Чернігові, електронна адреса anakim2@gmail.com.

 

Амосов Олег Семенович
Народився 18.01.1957 р. в м. Комсомольську-на-Амурі.
Закінчив у 1980 році з відзнакою Харківський авіаційний інститут (ХАІ) ім. Н.Є. Жуковського за фахом «Системи автоматичного управління».
Трудову діяльність розпочав в 1980 році інженером НДЧ ХАІ. З 1989 до 1995 р. працював доцентом кафедри ІКС Чернігівського державного технологічного університету. З 1996 р. живе і працює в Росії, в Комсомольську-на Амурі, очолює кафедру інформаційних систем КнАГТУ.
Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи і пристрої» в ХАІ (1985р.), докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.18 «Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм» - в Інституті автоматики і процесів управління Далекосхідного відділення РАН (2005р.).
Доктор технічних наук, професор.
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: фільтрація та оцінювання стану стохастичних систем, оптимальне управління, штучні нейронні мережі, нечіткі системи, навігація та керування рухом.
Автор понад 120 друкованих праць, з них 8 патентів і свідоцтв на корисну модель, 5 свідоцтв про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ і 19 навчально-методичних робіт.
Найважливіші публікації:
Амосов О.С. Фільтрація марковських послідовностей на основі байєсівського, нейромережного підходів і систем нечіткої логіки при обробці навігаційної інформації / / Известия РАН. Теорія і системи управління. - 2004. - Т. 43. - № 4. - С. 61-69.;
Амосов О.С. Адаптивна нелінійна фільтрація випадкових послідовностей на основі нейронних мереж і нечіткої логіки / / Прилади і системи. Управління, контроль, діагностика. - 2004. - № 5. - С. 48-53.;
Амосов О.С. Системи нечіткої логіки для фільтрації марковських послідовностей / / Інформаційні технології. - 2004. - № 11. - С. 16-24.;
Степанов О.А., Амосов О.С. Байєсівського оцінювання з використанням нейронної мережі / / авіакосмічного приладобудування. - 2004. - № 6. - С. 46-55.;
Степанов О.А., Амосов О.С. Оптимальна лінійна фільтрація з використанням нейронної мережі / / гіроскопів і навігація. - 2004. - № 3 (46). - С. 14-29.
Живе і працює в Комсомольську-на-Амурі (Росія).

 

Бальченко Ірина Володимирівна

Народилась в м. Чернігів, 20 жовтня 1985 року.
Закінчила магістратуру в Чернігівському державному технологічному університеті в 2008 році за фахом «Комп’ютерні системи та мережі».
Працювала в ЗАТ «Менеджинг компані» (інженер-програміст, 2006-2010 рр.), викладачем в  Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права, асистентом кафедри ІКС в Чернігівському державному технологічному університеті, де продовжує працювати до цього часу.
З 2011 р. навчається в аспірантурі за напрямом 05.13.06 «Інформаційні технології».
Основним напрямком досліджень є моделі, методи та геоінформаційні технології для комплексної автоматизації управління сільськогосподарським підприємством в галузі рослинництва.
За час роботи на кафедрі ІКС викладала вісім дисциплін, серед яких найбільш значними є «Паралельні та розподілені обчислення», «Проектування трансляторів», «Мережні інформаційні технології».
Має 8 публікацій, з них 5 наукових та 3 науково-методичні роботи.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Сучасні методи управління станом аграрної  екосистеми. – Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2012. – № 3(59). – С. 213-220. У співавторстві з Казимир В.В., Клименко В.П.
Проживає в м. Чернігові. Адреса електронна  phiona06@yandex.ru

 

Бивойно Павло Георгійович
Нродився в м. Чернігові, 22.08.1943 р.
Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, фізико-металургійний факультет, де одержав кваліфікацію інженера-металурга за спеціальністю «Автоматизація металургійних процесів», 1967р., там же в 1970 р. закінчив і аспірантуру.
Працював з 1970 року в Чернігівському філіалі КПІ, спочатку молодшим науковим співробітником, асистент, доцент кафедри електротехніки. З 1988 року до цього часу працює доцентом кафедри ІКС.
Захистив кандидатську дисертацію «Методи розрахунків на ЕОМ оптимальних режимі кування» в1972 році.
Кандидат технічних наук, доцент.
Напрям наукових досліджень - автоматизовані системі управління підприємствами, програмні засоби імітаційного моделювання систем масового обслуговування та агентних систем.
Викладає дисципліни «Програмування» та «Моделювання».
Опублікував 66 наукових та науково-методичних робіт, найбільш значимі з яких такі:
Оптимизация технологи свободной ковки с использованием ЭВМ. Сборник «Оптимизация металлургических процессов». Вып.6,1972.
Алгоритм оперативного управления запасами в подсистеме материально-технического снабжения с контуром обратной связи по возвратным материалам. Управляющие системы и машины, №2, 1976.
Опыт применения информационно-вычислительной системы «ДЕКАНАТ». Тезисы доклада на конференции «Новые информационные технологии обучения в учебных заведениях Украины», Одесса, 1994.
Simulation class library for IBM VisualAge SmallTalk. Матеріали 1-ї Міжнародної  науково-технічної конференції „Сучасні комп’ютерні системи та мережі. ASCN-2003”. Львів, 2003.
Прикладна програма для дослідження перехідних процесів у системах масового обслуговування // Bісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки №42, 2010 р.
Нагороджений грамотами Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівського обласного відділу освіти.
Живе в м. Чернігові, електронна адреса p.g.byvoino@gmail.com.

 

Бикадоров Анатолій Веніамінович
Народився в м.Петропавловську-Камчатському 16 жовтня 1962 року
Закінчив у 1984 р. Томський інститут АСУ і радіоелектроніки за фахом «Конструювання та виробництво радіоапаратури» і в 1989 р. – аспірантуру Ленінградського фізико-технічного інституту ім. Іоффе АН СССР за фахом «Фізіка полупроводников і діелектриків».
Працював асистентом кафедри електронно-обчислювальних машин і програмування Чернігівського філіалу КПІ з 1991 р. до 1993 р.
Кандидат фізико-математичних наук , захистив дисертацію в 1989 р.
На 1993 рік мав 7 опублікованих наукових робіт, серед яких:  О механизме нестационарного электрооптического отклика в кристалах Bi12SiO20 -  ЖТФ.-1990. – т.60.вып.3. – с.153-161 

 

Бичко Володимир Анатолійович
Народився 08.05.1971р.в м. Скадовськ, Херсонської обл.
Закінчив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна в 1993 році за фахом «Фізика».Спеціалізувався у галузі фізики низьких температур.
Працював в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (1994-1998р.р.), в Глухівському  національному педагогічному університеті ім. О. Довженка (1998-2003р.р.),  з 2003 року працює в Чернігівському державному технологічному університеті, продовжує працювати і зараз.
В 1998 році в ХНУ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив одновісного стискування та інтеркальованого водню на електрофізичні властивості NbSe3», спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла»..
Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
До 2001 року вивчав транспортні процеси в анізотропних середовищах при низьких температурах. З 2000 року і до останнього часу займається проблемами реінжинірингу та тривимірного сканування поверхні фізичних об’єктів.
За час роботи на кафедрі ІКС викладав 7 різних дисциплін, серед яких найбільш значними є: «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», «Розпізнавання образів», «Алгоритми та методи обчислень».
Має 27 публікацій, з них  18 наукових та 9 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Пиннинг волн зарядовой плотности в монокристаллах NbSe3 // Физика низких температур-1996-Т.22
Особенности влияния водорода на ВЗП-переход в NbSe3 // Физика низких температур - 1997-Т.23
Нестационарные эфекты в NbSe3, интеркалированном водородом // Физика низких температур - 1998 - Т.24
Методи первинної обробки даних при тривимірному скануванні поверхні фізичних об’єктів // Bісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки – 2010 - №45.
Особливостi тривимірного сканування поверхні фізичних об’єктів // Bісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки  - 2010 - №42 .
Живе в Чернігові, електронна пошта v-a-bychko@ukr.net.

 

Богдан Ірина Валентинівна
Народилась в м. Чернігів, Україна, 9 липня 1987 року.
Закінчила Чернігівський державний технологічний університет в 2010 році за фахом «Комп’ютерні системи та мережі».
Працює в Чернігівському державному технологічному університеті з 2010 р. , і продовжує працювати по цей час.
З 2010 року головний напрямок досліджень – верифікація моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.
Найбільш важливі дисципліни, що викладає зараз: «Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування», «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», «Моделі та структури даних», «Проектування веб  інтерфейсів».
Має 10 публікацій, з них 3 наукових та 7 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Тестирование моделей объектно-ориентированного программного обеспечения. - журнал «Математичні машини і системи», 2012. ─ №2. ─ с. 117-126.
Живе в м. Чернігові, електронна пошта irakirienko@gmail.com.

 

Бондаренко Василь Васильович
Народився  в м.Чернігові 28 січня 1961 р.
Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка в 1984 р за фахом «Прикладна математика».
Працював з 1995 до 2000 р. у ТОВ «Трансполіс ЛТД», з 2000 до 2008 р. асистентом, а пізніше старшим викладачем кафедри  ІКС ЧДТУ.
Викладав дисципліни «Програмно-апаратні засоби персональних косп’ютерів», «Програмування», «Системне програмування».
Живе в м. Чернігові.

 

Вервейко Олександр Іванович
Народився в м. Майкоп, Російська Федерація, 13 квітня 1953 року.
Закінчив  Харківський авіаційний інститут в 1976 році за фахом «Радіоелектронне обладнання».
Працював на Чернігівському  радіоприладному  заводі (1976-1986 рр), в науково-дослідному відділі № 35 (м. Чернігів) Пензенського НДІ  фізичних вимірювань  (1989-1992 рр.), з 1995 року працює в Чернігівському державному технологічному університеті, продовжує працювати зараз.
В 1989 році  у Харківському авіаційному інституті захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність 05.13.05 «Комп’ютерні  системи та компоненти».
Кандидат технічних наук,  доцент.
Виконує дослідження в галузі розробки перетворюючої апаратури для датчиків різних фізичних величин. З 2002 року основними напрямками досліджень стали віртуальні вимірювальні прилади на базі САПР LabVIEW  фірми National Instruments (США).
За  час роботи на кафедрі ІКС викладав шість різних дисциплін, що мають відношення до апаратного забезпечення комп'ютерних систем, серед яких найбільш значними є «Комп'ютерна електроніка», «Комп'ютерна схемотехніка» та «Комп'ютерні системи вимірювання та контролю».
Має 68 публікацій, з них 25 авторських свідоцтв СРСР, 1 патент Російської Федерації, 1 патент України, 22 наукових та 19 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
А.с. 1377761 СССР, МКИ4 G01R 23/02. Способ преобразования частотного переходного процесса в функцию напряжения / В.Я. Баржин, А.И. Вервейко, Н.В. Гудков и Ю.С. Шмалий (СССР).- №4062949/24-21; Заяв. 28.04.86;  Опубл. 29.02.88, Бюл.№8- 4с.
Пат. 1774279  Российская Федерация, МКИ4 G01R 23/00. Устройство для измерения кратковременной нестабильности частоты / Вервейко А.И.; Заявитель и патентообладатель Производственное объединение “Черниговский радиоприборный завод”. – № 4837835/21 ; заявл. 11.05.1990 ; опубл. 07.11.1992, Бюл. № 41.
Пат. 6970  Україна, МКИ4 A61B5/02. Вимірювач частоти пульсу/ Сорва Г.П., Вервейко О.І,  Шарико О.Г.; Заявник та патентовласник Виробниче об’єднання “Чернігівський радіоприладний завод” ім. В.І. Ленина. – № 94301259/14 ; заявл. 02.03.1993 ; опубл. 31.03.1995, Бюл. № 1.
Вервейко О.І., Мичта А.О. Віртуальний реконфігуруючий вимірювач основних параметрів електричних сигналів // Вісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки №45 С.159-165-2010р.
Чумак В.К., Зайцев С.В., Вервейко О.І. Математична модель системи МІМО під час шумових завад // Вісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки №3(59) С.177-184 -2012р.
Має 40  заохочень та подяк від адміністрацій підприємств, на яких працював.
Живе в м. Чернігові, електронна адреса veral@stu.cn.ua.

 

Вологжанін Віталій Євгенович
Народився в  м.Ташкенті 2 жовтня 1945 р.
Закінчив Ташкентський електротехнічний інститут зв’язку, 1968 р., за фахом «Інженер радіозв’язку». Додатково закінчив спецфакультет з перепідготовки кадрів КПІ в 1985 р. за фахом «Мікропроцесорні системи».
В 1978 р. захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському електротехнічному інституті зв’язку.
Кандидат технічних наук, доцент.
Працював на викладацьких посадах з 1980 р. до 1992 р. в Чернігівському філіалі КПІ, зокрема в 1991-1995 рр.  -  доцентом кафедри електронно-обчислювальних машин та програмування.
Викладав дисципліни, що стосувались апаратного забезпечення комп’ютерів.
Опублікував  30 наукових та науково-методичних робіт, серед яких «Анализ системы АЗО с кодами, локализующими ошибки», «Способ повышения пропускной способности канала святи», «Определение величины потерь информации в концентраторе с использованием коммутации сообщений», «Оптимальное количество выходных каналов центра коммутации сообщений».

 

Гора Наталія Олегівна
Народилася у м.Чернігові, 13 серпня 1969 року.
Закінчила Чернігівську філію Київського політехнічного інституту у 1991 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі».
З 2004 р. працює старшим викладачем в Чернігівському державному технологічному університеті , продовжує працювати до цього часу.
З 2010 року основним напрямком досліджень є методи та технології верифікацції програмного забезпечення на базі Model checking.
Викладає «Програмування», «Структури та алгоритми обробки данних», «Системне програмування».
Має  8 науково-методичних робіт.
Живе в м.Чернігові. Адреса електронна  goram@ukr.net.

 

Демшевська Наталія Віталіївна 
Народилась в м. Мурманську 26 травня 1973 р.
Закінчила в 1995 році Чернігівський технологічний інститут за фахом «Інженер-системотехнік».
З 1994 до 1995 р. працювала інженером-програмістом фірми «Едем» (м. Чергігів), з 1995 до 2002 працювала асистентом, а потім старшим викладачем кафедри ІКС ЧДТУ. З 2003 до теперішнього часу працює  на посаді senior software engeneer в компанії Miratech.
Має 15 публікацій, серед яких: «Язык спецификаций имитационного моделирования и методика его применения». - Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000.-№1.- С. 67-71;
«Объектно- ориентированная визуальная система имитационного моделирования технологических процес сов» -  Міждержавна науково-методична конференція «Комп’ютерне моделювання»(тези доповідей). –Дніпродзержинськ: ДДТУ. 1999.-С.133-134.
Живе в м. Чернігові.

 

Задорожній Артем Олександрович
Народився в м. Чернігів, Україна, 25 липня 1986 року.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в 2010 році за фахом «Комп’ютерна інженерія».
Найбільш важливі місця, де працював (не більше трьох), періоди роботи
З 2010 р. по цей час працює асистентом  в Чернігівському державному технологічному університеті.
Найбільш важливі дисципліни, що викладає зараз: «Java та C# технології», «Паралельні та розподілені обчислення», «Проектування трансляторів».
Має 1 публікацію
Найбільш важлива опублікована робота - Створення блочних моделей систем і процесів з використанням методу групового врахування аргументів.-Математичні машини і системи, 2012. - №2. – с.107-116.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна zaotroy@gmail.com

 

Зайцев Сергій Васильович
Народився в м. Чернігові 05 березня 1979 року.
Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку в 2001 році за спеціальністю «Безпека інформації в спеціальних інформаційних системах»
Служив у Службі безпеки України (2001-2007 рр), в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (2007-2011), з 2011 р. і по цей час працює в Чернігівському державному технологічному університеті.
В 2009 році в Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»  захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність 20.02.14 «Озброєння та військова техніка».
Кандидат технічних наук.
Виконує дослідження в галузі цифрової обробки сигналів, безпровідного зв’язку, прийняття рішень в умовах апріорної невизначеності, статистики, автоматичного управління, адаптивних систем. Навчається в докторантурі, працює над докторською дисертацією за темою «Моделі та методи забезпечення сталої достовірності інформаційно-телекомунікаційних систем за умов апріорної невизначеності».
Викладає дисципліни: «Теорія сигналів та процесів», «Цифрова обробка та передача інформації», «Телекомунікаційні системи і технології».
Має 37 наукових статей, 6 авторських свідоцтв, 5 патентів та 3 науково-методичні роботи.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Інформаційна технологія побудови системи OFDM-FHSS на основі оптимальних частотно-часових сигнально-кодових конструкцій // Математичні машини і системи. – 2013. – № 1. – С. 83-93.
Математична модель каналу зв’язку з сигналами OFDM та навмисними завадами // Математичні машини і системи. – 2011. – № 4. – С. 166-175.
Математична модель системи MIMO під час дії шумових завад // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 3 (59). - С. 177-183.
Живе в м. Чернігові, електронна адреса  zas79@mail.ru.

Зінченко Андрій Леонідович
Народився в м.Чернігові 15 вересня 1971 року.
Закінчив Чернігівський технологічний інститут в 1993 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі».
Працював в ЗАО «Ітек-Софт» (1993-2000 рр), з 2000 року і по цей час працює старшим викладачем в Чернігівському державному технологічному університеті.
З 2006 року основним напрямком досліджень є моделювання слаботипізованих ієрархічних даних.
Викладає «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Java та C# технології прикладного програмування» та «Проектування трансляторів».
Має 18 публікацій, з них 10 наукових та 8 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Лінгвістичне моделювання як засіб підвищення надійності работи із слаботипізованими ієрархічними даними. У співавторстві з Павловським В.І. Радіоелектронні і комп’ютерні системи:Науково-технічний журнал ― Харків: Видавництво ХАІ, 2009. - №5. – С. 132-137.- ISSN 1814-4225.
Система моделювання слаботипізованих ієрархічних даних. У співавторстві з Павловським В.І. Міжнародна науково-практична конференція  «Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні “ІНФОТЕХ-2009”», 7-12 сент. 2009 р.. ― Севастополь: Вид-во СЕВНТУ, 2009. ― с. 158-161.
Живе в м. Чернігові, електронна адреса  az@stu.cn.ua.

 

Зозуля Ігор Григорович
Народився в с. Доброводи, Уманського р-ну, Черкаської обл., 31.05.76
Закінчив Чернігівський радіомеханічний технікум, 1995р., зп спеціальністю «Виробництво виробів електронної техніки», потім Чернігівський державний технологічний університет, 2001 р., за фахом «Комп’ютерні системи та мережі».
Працював в 2002 – 2008  рр. асистентом в Чернігівському державному технологічному університеті, паралельно з 2001р. в  Державному підприємстві НДІ РС «Квант Радіолокація».
Наукові інтереси скеровані на дослідження та розробку архітектурних рішень побудови апаратних засобів цифрової обробки інформації пасивних РЛС.
Під час роботи на кафедрі викладав «Прикладну теорію цифрових автоматів».
Опублікував статтю «Особенности построения широкополосного обнаружителя импульсных радиолокационных сигналов на основе анализатора спектра реального времени».
Живе в м.Чернігові. Адреса електронна izozella@gmail.com

Казимир Володимир Вікторович
Народився 28 жовтня 1953 року в м. Чернігові.
Закінчив у 1976 році Вище військово-морське училище ім. О.С. Попова. На протязі 10 років проходив службу на Тихоокеанському флоті ВМФ СРСР на посадах від інженера до начальника радіотехнічної служби підводного човна, капітан 2 рангу.
З 1992 року, після звільнення в запас, працював на посадах доцента та професора Чернігівського державного технологічного університету, Міжнародного науково-технічного університету, Європейського університету, Національного авіаційного університету. З 2000 по 2010 роки працював в Національній академії наук України на посадах докторанта, старшого та провідного наукового співробітника. З 2010 р. і до теперішнього часу працює в Чернігівському державному технологічному університеті проректором з наукової роботи, завідувачем кафедри ІКС.
У 1991 році після закінчення ад’юнктури захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». Закінчив докторантуру при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України. У 2006 році захистив дисертацію доктора технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології».
Доктор технічних наук, професор.
Основні наукові здобутки пов’язані з розробкою нового наукового напрямку зі створення модельно-орієнтованих систем управління інтелектуальними виробничими системами. Практичним втіленням цієї роботи стала розробка комп’ютеризованих систем управління для цілого ряду новітніх установок електронного променевого зварювання. Керує докторантом та 5-ю аспірантами, підготував 2 кандидатів наук, є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Є автором навчального посібника, 3-х монографій, більш ніж 130-ти наукових статей та навчально-методичних праць, 3-х патентів та 3-х авторських свідоцтв на твір. Являється головним редактором Вісника Чернігівського державного технологічного університету – серія технічні науки, постійним головою оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем» та співголовою міжнародної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем».
На кафедрі ІКС у різні роки викладав такі дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технологія проектування програмних систем», «Дискретна математика», «Теорія систем та системний аналіз», «Теорія ігор та математичне програмування», «Моделювання систем», «Алгоритми та структури даних», «Сучасні методи наукових досліджень».
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.), академік Інженерної академії України.
Нагороджений Почесними грамотами Президії Національної академії наук України (2008), Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2009) та Почесною грамотою Верховної ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2011).
Основні опубліковані праці:

  • Kazymyr V., Demshevska N. Application of Java-Technologies for Simulation in the Web // Lecture Notes in Informatics (LNI) Proceedings. Series of the German Informatics Society (GI): Bohn. – 2001. – Vol. P-2. – Р. 173–184.
  • Казимир В.В. Верификация реактивных систем с помощью формул темпоральной логики на Е-сетевых моделях // Математичні машини і системи.–2002.–№1.–С.29–40.
  • Казимир В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. – К.: Видавничий Дім “Слово”,2008. – 192 с.

Проживає у місті Чернігові. Електронна адреса: vvkazymyr@gmail.com

Калашник Вадим Іванович
Народився в м.Белопольє, Сумської обл. 25 лютого 1955 року.
Закінчив в 1977 р. Харківський інститут радіоелектроніки за фахом  «Радіотехніка».
Працював: в 1977-1991 рр. начальником ЕОМ на ЧРПЗ; в 1991  – 2009 рр. асистентом, потім старшим викладачем кафедри ІКС Чернігівського державного технологічного університету.
Виконував дослідження в галузі використання систем керування базами даних.
Викладав дисципліни: «Організація БД», «Комп”ютерні мережі», «Мережні інформаційні технології».
Має 6 наукових та науково-методичних робіт, серед яких:
Калашник В.І. Постреляційні технології побудови баз даних. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету , 2001. -  №13, с.158-160.
Калашник В.І. Постреляційні технології Cache у системі управління університетом // Вісник Чернігівського державного технологічного університету , 2002. -  №14, с.167-169.
Калашник В.И. Выбор вычислительной среды для системы управления оптимальным развитием производства – В сб. «Актуальные проблемы эконмического управления техническим развитием производства»  -Киев, 1988р.
Калашник В.И. Проектирование информационной базы машиностроительного предприятия -  Всб. «Методы анализа и планирования экономической эффективности новой техники» - Киев, 1988 р.
Живе в м. Чернігові.

 

Кокорін Євген Миколайович
Народився в м.Ленінграді  11 травня 1954 року
Закінчив Ленінградський ордена Леніна електромеханічний інститут в 1980 році за фахом «Автоматика і телемеханіка».
Працював в 1980 –1982 рр. інженером-конструктором Чернігівського радіоприладного заводу. З 1982 до 1991 рік працював в Чернігівському філіалі КПІ,  спочатку молодшим науковим співробітником, потім (з 1988 до 1991 р.) – асистентом  кафедри ЕВМ і П  ЧФ КПІ.
Вів дослідження з розробки автоматизованої системи обліку та контролю витрати енергоносіїв на підприємстві.
Має винахід «Пристрій пошуку екстремуму» а.с.№ 984028, 1982г. та 8 наукових робіт.

 

Клименко2008_13.jpg

Клименко Віталій Петрович
Народився 2 серпня 1938 року в с. Триліси Фастівського району Київської обл.
У 1961 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю математик.
Працює з 2011 року на кафедрі ІКС на посаді професора.
З 01.08.1961 року по 31.12.1968 рік працював за направленням в Інституті кібернетики АН УРСР (до травня 1962 року Обчислювальний центр АН УРСР) на посадах інженер, старший інженер, провідний інженер.
З 01.01.1969 року по 01.10.1992 рік працював в Спеціальному конструкторському бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики АН УРСР на посаді провідного конструктора, головного конструктора проекту, а з 06.03.1971 року – завідувачем відділу.
З 01.10.1992 р. на базі СКБ ММС створено Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, де й працює заступником директора з наукової роботи. Одночасно з 2011 р працює професором кафедри ІКС ЧДТУ.
У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Вопросы построения интерпретирующих систем малых ЭВМ для инженерных расчетов» (науковий керівник – академік В.М. Глушков), у 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Принципы построения и реализация систем программного обеспечения ЭАМ с аппаратной поддержкой языков высокого уровня».
У 1995 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 2010 році – вчене звання професора.
Наукові інтереси Клименка В.П. відносяться до математичного і програмного забезпечення ЕОМ та систем, архітектури ЕОМ та багатопроцесорних обчислювальних комплексів, математичного моделювання складних об'єктів та процесів. Він є одним з провідних вчених-кібернетиків України, відомий за своїми дослідженнями в галузі створення алгоритмічних мов надвисокого рівня з розвиненими засобами аналітичних, символьних перетворень та діалогу, оригінальними розробками електронно-обчислювальних машин з апаратною реалізацією алгоритмічних мов високого рівня та високо паралельних інтелектуальних систем, інструментальних систем математичного моделювання.
Чільне місце в науковому доробку Клименка В.П. посідає створення теоретичних засад побудови систем апаратної реалізації мов високого рівня та функцій операційних систем. Результати цих досліджень втілені в сімействі машин для інженерних розрахунків МІР (МІР, МІР-1, МІР-2, МІР- 3), що зараз визнані як перші в світі професійні персональні ЕОМ.
Клименко В.П. давно і плідно працює над розробкою засобів інтелектуалізації ЕОМ та систем обробки інформації. За його розробками були створені інтелектуальні системи програмування верстатів з ЧПУ, системи автоматизації програмування спецпроцесорів і мікропроцесорів в НДІ «Радіоприлад» (м. Москва), цілий ряд інтелектуальних систем спеціального призначення, що знайшли широке впровадження в промисловості та обороні країни, перша в Україні радіолокаційна станція берегового базування з цифровою обробкою сигналів МР-244-2М.
За безпосередньою участю Клименка В.П. створена родина мов програмування надвисокого рівня АНАЛІТИК, АНАЛІТИК-71, АНАЛІТИК-74, АНАЛІТИК-79, і під його науковим керівництвом - АНАЛІТИК-84, АНАЛІТИК-89, АНАЛІТИК-93, АНАЛІТИК-2000, АНАЛІТИК-2007, АНАЛІТИК-2010 та системи програмування з розвиненим математичним інтелектом і засобами інтерактивної взаємодії на основі цих мов.
Протягом останніх років наукові інтереси Клименка В.П. пов'язані зі створенням високопродуктивних багатопроцесорних ЕОМ з макроконвейєрною організацією обробки інформації, інструментальних систем та алгоритмів математичного моделювання. Як провідний вчений і заступник головного конструктора він брав участь у створенні перших в країні суперЕОМ з макроконвейєрною організацією обчислень ЄС-2701, ЄС-1766 та високо паралельної системи спеціального призначення. Він є одним з авторів перспективних проектів високопродуктивних інтелектуальних ЕОМ з масовим паралелізмом.
Розробки Клименка В.П. удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки у 1993 році, премії НАН України ім. В.М. Глушкова за 1998 рік, має урядові нагороди (орден «Знак Почета», медалі), Почесну Грамоту Верховної Ради України (2009 р.), Подяку прем’єр міністра України (2009 р.).
Результати наукових досліджень та прикладних розробок відображені в 171 публікації, у тому числі в 6 монографіях.
Найбільш важливі опубліковані праці:
1. АНАЛИТИК (Алгоритмический язык для описания вычислительных процессов с использованием аналитических преобразований / Глушков В.М., Клименко В.П., Боднарчук В.Г. и др.) // Кибернетика. – 1971. – № 3, С. 102-134.
2. Клименко В.П., Глушков В.М. и др. Многопроцессорный вычислительный комплекс для макроконвейерной обработки данных, Киев: ИК АН УССР, 1982. – ДСП. – (Препринт-82-37), 85 с.
3. Клименко В.П., Бублик Б.А. и др. Аналитик. Численно-аналитическое решение задач на малых ЭВМ – Киев: Наукова думка, 1987 (монография), 143 с.
4. Клименко В.П., Ляхов О.Л. Інтелектуалізація розв’язання складних прикладних задач методами комп’ютерної алгебри. Київ: Логос, 2009. – (монографія), 293 с.
5. Системы компьютерной алгебры семейства АНАЛИТИК. Теория. Реализация. Применение. – Киев: ООО «НПП «Интерсервис», 2010. – 762 с.
Поряд з виконанням ґрунтовних наукових досліджень та розробок, Клименко В.П. веде напружену науково-організаційну роботу як заступник директора інституту, завідувач відділу, заступник головного редактора журналу «Математичні машини і системи», заступник голови спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій.
Значну увагу приділяє підготовці наукових працівників високої кваліфікації, керує аспірантами та докторантами, підготував двох докторів наук і п'ятьох кандидатів наук.
Проживає у м. Києві. Електронна адреса: klimenko@immsp.kiev.ua.


Крєпкий Юрій Олександрович
Народився в м.Чернігові 24 травня 1952 р.
Закінчив Чернігівський філіал КПІ в 1974 році за фахом «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить». В 1983 р. закінчив аспірантуру в  Ленінградському технологічному інституті.
З 1984 року працював на наукових та викладацьких посадах в ЧФ КПІ, пізніше – в Чернігівському державному технологічному університеті. Зокрема, з 1991 до 1995 р. працював доцентом кафедри електронно-обчислювальних машин та програмування (останні два роки як сумісник). З  1992 р. до 2012 р. працював проректором університету.
З 1984 р. -  кандидат технічних наук.
Викладав «Програмування».
Має більше 20 опублікованих наукових та науково-методичних робіт.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України №71932 (2002р.).
Живе в м.Чернігові.

 

Красножон Олексій Васильович
Народився в м. Чернігові, в 1988 році.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет у 2011 році за фахом «Спеціалізовані комп'ютерні системи».
Працює асистентом в Чернігівському державному технологічному університеті з 2011 р. по цей час
Зараз виконує  дисертаційну роботу «Інформаційні технології та програмні засоби для побудови системи керування інтелектуальними мережами "Smart Grid"», спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології».
З 2011 року основними напрямами досліджень є використання сучасної елементної бази –  мікроконтролерних систем та мікросхем програмованої логіки для розробки систем управління об'єктами різної складності.
Викладає дисципліни, що пов'язані з апаратним забезпеченням комп'ютерних систем, серед яких найбільш значними є «Комп'ютерна схемотехніка», «Технології проектування комп'ютерних систем», «Мікроконтролерні системи автоматики та управління», «Великі інтегральні схеми мікропроцесорів та програмованої логіки».
Має 6 публікацій, з них 2 наукових та 4 науково-методичних.
Найбільш важлива опублікована праця:
Нейронечітка система регулювання швидкості електродвигуна постійного струму. - Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2011. ─ № 49. ─ с. 227-233.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна wingcommander2011@gmail.com.

 

Лесюк Юрій Миколайович
Народився в с. Кутище Тлумацького р-ну, Івано-Франківської обл.. 30 квітня 1966 року.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1989 році за фахом «Електронні обчислювальні машини».
Найбільш важливі місця, де працював (не більше трьох), періоди роботи
Працював в Чернігівському філіалі КПІ на інженерних та наукових посадах в 1989-1990 рр. З 1991 до 1993 р. працював асистентом кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.  Зараз працює програмним архітектором корпоративних застосувань в DST Global Solutions, в Лондоні.
Викладав дисципліну «Проектування трансляторів».
Зараз живе у Великій Британії, в м. Лондон.

Литвинов Віталій Васильович

Народився в 1940 р. у м. Верхньому , Лисичанського р-ну Луганської обл.
У 1963 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за фахом «Обчислювально-лічильні прилади».
Працював (1963-1964)  на Маріупольському металургійному завод і інженером, в Інституті кібернетики АН УРСР (1964-1975) молодшим та старшим науковим співробітником, в Київському політехнічному інституті (1975-1978)доцентом кафедри прикладної математики,в Інституті програмних систем НАНУ(1978-2000) зав. відділом, в Інституті проблем математичних машин і систем НАНУ (2000-2007) завідувачем відділом, в Національному авіаційному університеті (2002-2011) професором кафедри комп’ютерних систем управління. З 2011 року працює професором кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського державного технологічного університету.
Захистив в 1967 р кандидатську дисертацію «Деякі питання аналізу й синтезу логічних систем з нейроподібних систем» спеціальності «Обчислювальна техніка», а в 1986 р. – докторську дисертацію «Моделі та програмне забезпечення керування експлуатацією кораблів ВМФ» спеціальності «Автоматизовані системи управління».
Наукові дослідження пов’язані з вивченням методів моделювання поведінки складних систем, криптографії, методів керування технічними системами.
Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1986), Державної премії України в галузі науки і техніки (2006).
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор. Автор понад 150 наукових праць.
Основні опубліковані праці:
Литвинов В.В., Козырь А.Ф.,Дубровина Е.В., Семик А.П., Панчук А.Н.Система моделирования АЛСИМ-БЭСМ. Изд. Института кибернетики АН УССР, 1972. – 306 с.
Литвинов В.В. Математическое обеспечение вычислительных машин и систем – К.: Наукова думка, 1978.  –  202 с.
Литвинов В.В., Марьянович Т.П. Системы имитационного моделирования – К.: Наукова думка, 2000.  –  226 с.
Литвинов В.В. Программные комплексы эксплуатации сложных систем. – К.: Изд. Ин-та программных систем, 1986. – 230 с.
Литвинов В.В., Казимир В.В. Модельно-ориентированное  управление // Вычислительные машины и системы. – 2005. - №2. – с. 86-89.
Живе в м. Чернігові, електронна пошта vlitvin@ukrsoft.ua.

 

Лукін Олексій Володимирович
Народився в м. Чернігові 08 квітня 1965 р.
Закінчив Харківський авіаційний інститут ім.. М.Є Жуковського в 1988 р. за фахом «Радіоелектронні пристрої».
Після закінчення інституту та служби в армії працював з 1990 р. до 1994 р.  на кафедрі промислової електроніки університету на інженерних, наукових та викладацьких посадах. З 1995 до 2011 р працював асистентом та старшим викладачем кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧДТУ.
Виконував дослідження в галузі теорії та техніки побудови комп’ютерних мереж та системного програмування..
Викладав дисципліни, які стосувались комп’ютерних мережевих технологій, зокрема  «Комп’ютерні мережі» та «Програмування комп’ютерних мереж».
Опублікував кілька  наукових робіт, серед яких:
Лукін О.В. Оптимізаційний підхід в проектуванні адаптивних систем управління вентильними перетворюючами. – Тези доповідей 5-ї Всесоюзної науково-технічної конференції «Проблеми перетворюючої техніки». Чернігів, 1991.
Лукін, О.В., Дячок О.П. Детектор аномальної поведінки мережних автоматних протоколів // Вісник Чернігівського державного  технологічного університету, 2011. - № 2(49). С.217-225.
Живе в м. Чернігові. Електронна пошта alukin@gmail.com.

 

Мельниченко Дмитро Іванович
Народився в м. Ленінськ, Казахстан,  18 грудня 1971 р.
Закінчив Чернігівський технологічний інститут в 1994 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі».
Найбільш важливі місця, де працював:
Чернігівський державний технологічний університет (з 1994 р. по 2007 р. та з 2011 по цей час);
Державне мале науково-виробниче підприємство “ФАКТОР”, м. Київ (2007-2011рр.).
Основні напрямки науково-практичної роботи стосуються вбудованих систем підвищеної продуктивності та проектування мобільного програмного забезпечення.
Найбільш важливі дисципліни, що викладав та викладає зараз, це – «Системне програмне забезпечення», «Системне програмування та адміністрування операційних систем».
Має 7 статей в збірнику ЧДТУ і видані науково-методичні роботи  з дисциплін, які викладає. Серед них:
Організація розподіленої пам’яті спільного користування за допомогою модулів, що завантажуються в ядро ОС Linux або Windows. -  Bicник Чернігівського державного технологічного університету, 2006. ─ № 26. ─ с.201-205. У співавторстві з Бабарикою О. К.
Методика визначення та застосування профілю продуктивності вузлів кластера з метою балансування їх завантаженості. -  Bicник Чернігівського державного технологічного університету, 2007. ─ № 30. ─ с.195-201. У співавторстві з Барановським Д. Л.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна dmi3@stu.cn.ua.

Назарко Олександр Андрійович
Народився в м.Чернігові 13 квітня 1966 року.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1991 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, систем та мережі».
З 1991 року до 1994 року працював асистентом  кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.
Викладав системне програмування.
Живе в м. Чернігові. 

Нейморовець Тетяна Володимирівна
Народилась в  м.Чернігові 10 березня 1969 р.
Закінчила Київський політехнічний інститут в 1991 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, систем та мережі».
З 1991 року до 1999 року працювала асистентом  кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.
Живе в м. Чернігові. 

Нестеренко Сергій Олександрович
Народився в м.Пенза, Російська Федерація, 16 липня 1949 року.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1971 році за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
Працював інженером-конструктором на Чернигівському радіоприладному заводі (1971-1973 рр), в Чернігівському державному технологічному університеті (з 1973 р.), асистентом, старшим викладачем, доцентом. Продовжує працювати по цей час.
В 1981 році в Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію «Оптимізація конструкції радіально-поршньових кривошипних пневмомоторів з метою підвищення їх потужности та економічності», спеціальність 05.02.02 «Машиноведення та деталі машин».
Кандидат технічних наук, доцент.
До 1990 року виконував дослідження в галузі синтезу об’ємних пневмоприводів. З 1991 року наукові роботи стосувались комп’ютерної графіки та засобів стискання графічних даних. З 2005 року основними напрямками досліджень стали питання комп’ютерного геометричного моделювання (полігональні моделі тривимірних тіл) та моделювання потоків рідини системами часток.
За тривалий час роботи на кафедрі ІКС викладав більше десяти різних дисциплін, що мають відношення до програмування, серед яких найбільш значними є «Системне програмування», «Комп’ютерна графіка» та «Проектування веб-інтерфейсів».
Має 42 публікації, з них 6 винаходів, 13 наукових та 23 навчально-методичні публікації.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Алгоритм ущільнення тріангуляцій тривимірних поверхонь. - Bicник Чернігівського державного технологічного університету, 2009. ─ №40. ─ с.273-281.
Модифікація технології фрактального стискання растрових зображень. -  Bicник Чернігівського державного технологічного університету, 2011. ─ № 2(49). ─ с.203-210.; 8. У співавторстві з Деркач І.С.
Побудова просторової лінії перетину полігональних сіток. -  Bicник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник,  2012. ─ № 3(59). ─ с.159-165.
Має 14 заохочень та подяк від адміністрації університету.
Живе в м.Чернігові, адреса електронна cranoxy@gmail.com.

 

Нікітенко Євген Васильович
Народився в м. Чернігові, 11 вересня 1969 р.
Закінчив  Київський університет ім. Тараса Шевченка 1992 році за фахом «Радіофізика і електроніка».
Працював в Київському національному університет ім. Т. Шевченка (1992-1994 р) на радіофізичному факультеті, в Чернігівському державному технологічному університеті на кафедрі ІКС (з 1995 р.), продовжує працювати до цього часу.
В 2004 році в інституті фізики напівпровідників НАН України, м. Київ, захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 – «Фізика твердого тіла».
Кандидат фізико-математичних наук,  доцент.
Виконує дослідження в галузі розробки мікроконтролерної техніки. З 2010 року основним напрямком досліджень стали діагностичні системи.
За  час роботи на кафедрі ІКС викладав чотири різних дисциплін, що мають відношення до апаратного забезпечення комп'ютерних систем, серед яких найбільш значними є «ВІС мікропроцесорів та програмованої логіки», «Периферійні пристрої комп’ютерів», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Телекомунікаційні системи і технології».
Має 35 публікацій, з них 1 патент України, 1 авторське свідоцтво, 25 наукових та 8 навчально-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці
B.K.Serdega, Ye.F.Venger, Ye.V. Nikitenko. Thermoelasticity in Ge due to nonuniform distribution of doping impurity studied by light polarisation modulation technique.// Semic.Ph.,Quant.El. & Opt.,1999.-v.2.-№1.-p.153-156.
Boiko I.I., Venger Ye. F., Nikitenko Ye.V., Serdega B.K. Investigation of on the photoelastic effect in Si high values the absorptivity.// Semicond.Ph., Quant.El. & Opt.- 1999.-v.2,№2.-p.352-357.
Вервейко О.І., Нікітенко Є.В., Стрелок Д.В. Система автоматизованого проектування бездротових систем моніторингу.// Зб. "Вісник Чернігівського державного технологічного університету", 2010.-№45.- 152-159 с.
Нікітенко Є.В. Алгоритм автоматизованого планування бездротової сенсорної мережі з врахуванням зайнятих ділянок простору.// Зб. "Вісник Чернігівського державного технологічного університету", 2012.-№2(57).- 143-147 с.
Нікітенко Є.В., Заровський Р.В., Микитко С.В. Розподілена система обробки та виводу відеоданих.// Зб. "Вісник Чернігівського державного технологічного університету", 2012.-№1(55).- 155-160 с.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна evnikitenko@gmail.com.

 

 Ніколаєнко Андрій Михайлович
Народився в м. Чернігові, 28.10.1983 р.
Закінчив ЧДТУ  в 2007 р., за спеціальністю “Спеціалізовані комп'ютерні системи”.
Працював старшим оператором ЕОМ на кафедрі ІКС, 2003-2006 р., асистентом кафедри ІКС, 2007-2010 р.
Напрями та проблематика досліджень стосуються віртуальних приладів для дослідження параметрів і характеристик електронних пристроїв.
Викладав дисципліни «Великі інтегральні схеми мікропроцесорів і програмованої логіки», «Схемотехніка», «Спеціалізовані комп'ютерні системи».
Має наукову публікацію «Розподілена віртуальна система дослідження параметрів і характеристик електронних пристроїв», Вісник ЧДТУ, 2007 р.
Крім того, опублікував дві науково-методичні роботи:
«Математичне моделювання електронних пристроїв в САПР Micro-Cap 8.0», Чернігів ЧГТУ, 2006 р.
« Математичне моделювання цифрових електронних пристроїв в САПР Micro-Cap 8.0», Чернігів ЧГТУ, 2008 р.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна andrewcgg@yahoo.com.

 

Огурцов Сергій Михайлович
Народився в м.Чернігові 29 вересня 1960 року.
Закінчив в 1989 р.Чернігівський філіал КПІ за фахом «Машини і апарати виробництв хімічних волокон»
В Чернігівському філіалі КПІ працював з 1988 до 1993 року завідувачем лабораторіями,  зокрема з 1991 до 1993 р – асистентом кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.
Живе в м. Чернігові.Осадчий Володимир Іванович
Народився в  с.Концевічі Петріківського р-ну, Поліськой обл. (Белоруссия). 20 березня 1938 року

Закінчив Ленінградський інститут авіаційного приладобудування в 1962 р. за фахом  «Радіоелектронні пристрої».
В період з 1969 до 1987 р. працював асистентом, доцентом, професором, зав. кафедри радіоелектроніки та електронних обчислювальних машин Тульського політехнічного інституту.
З 1988 до 1994 р. працював  професором кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.
Доктор технічних наук, професор.
Живе в м. Тула.

Павловський Володимир Ілліч
Народився  в м. Києві 23 лютого 1948 року.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1974 році за фахом «Електронні обчислювальні машини».
Працював з 1974 до 1987 року на наукових, викладацьких та адміністративних посадах в Київському політехнічному інституті, з 1988 до 2010 р. працював завідувачем кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського державного технологічного університету, з 2010 р. до теперішнього часу працює доцентом кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».
В 1981 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».
Кандидат технічних наук, доцент.
Викладав більше десяти дисциплін, що мають відношення до теоретичного та прикладного програмування, систем керування базами даних, розробки структур даних та алгоритмів їх обробки, теоретичних та практичних аспектів штучного інтелекту.
Опубліковано більше 50 наукових праць та науково-методичних робіт,  2 монографії, кілька винаходів.
Игнатенко Б.В., Павловский В.И., Покровский Е.А. Информационный анализ эффективности и надежности в АСУ. – Киев: Знание,1979. – 24 с.
Игнатенко Б.В., Павловский В.И. Языки манипулирования даннями. Модели и средства. – Киев: Вища школа, 1984. – 197 с.
Павловський В.І., Єременко О.М., Торгонський В.В., Аврамченко О.П. Мультипроцесорна система обробки та відображення первинної радіолокаційної інформації // Вісник Чернігівського державного технологічного університету , 2000. -  №10, с.146-155.
Павловський В.І., Тарво О.В. До одного методу пошуку вірусів у СОМ-файлах// Вісник Чернігівського державного технологічного університету , 2001. -  №13, с.121-125.
Павловський В.І., Харченко М.В. Система візуальної побудови розширеної об’єктної моделі зі слабо структурованої типізацією даних // Вісник Чернігівського державного технологічного університету , 2009. -  №40, с.258-264.
Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України, двома грамотами Чернігівської облдержадміністрації,  двома  грамотами управління освіти і науки Чернігівської ОДА, має численні подяки і заохочення від адміністрацій КПІ та ЧДТУ.
Живе в м. Києві. Електронна пошта  v.i.pavlovsky@gmail.com,  pvi@scs.ntu-kpi.kiev.ua

 

Пеетвере Олександр Хейнович
Народився в с..Морозевичи, Іванічеського р-ну, Волинської обл. 24 серпня 1955 року.
Закынчив Ленінградський політехнічній інститут (1978 рік) за фахом «Аеродинаміка і термодинаміка».
У 1980-1982 рр.працював  інженером-конструктором Чернігівського радіоприладного заводу.
З 1982 до 1994 р. працював на інженерних та наукових посадах в Чернігівському філіалі КПІ. Зокрема, 1989 до 1994 працював асистентом, а пізніше – старшим викладачем кафедри електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ.
Викладав «Системне програмування» та «Операційні системи».
Має винахід «Установка для сушки сыпучих материалов во взвешенном состоянии» а.с.№1211559,  1985 рік. Крім того, опублікував наукові роботи:
Звіт з НДР «Дослідження процесу сушки хімфармпрепаратів в фонтануючому шарі з метою розробки ефективної сушильної установки. – 1986 р.
«Интерактивная среда агрегирования информации бортовой автоматизированной системы контроля»,  1990 р. Живе в м. Києві.

Побєда Дар'я Володимирівна

Народилася в м. Київ, 14.04.1984 р.
Закінчила ЧДТУ в  2007р.за фахом «Комп'ютерні системи та мережі».
Працювала з 2003 року лаборантом кафедри  ІКС в ЧДТУ до закінчення навчання, а з 2007 — асистентом тієї ж кафедри.
Аспірант заочної форми навчання на кафедрі ІКС, ЧДТУ.
Має звання магістра.
Під час роботи на кафедрі викладала «Органзацію баз даних».
Має 25 публікацій.
Найбільш важливі опубліковані праці:
«Узгодження навантаження в розподіленій комп’ютерній системі за допомогою нейронних мереж»,
«Реализация диспетчера распределенной компьютерной системи»  В книзі «Радіоелектронні комп'ютерні системи» -. Науково-технічний журнал. Харків: "ХАІ", 2007.-№7
Доповідь «Реализация диспетчера распределенной компьютерной системи» була відзначена дипломом нуково-практичної конференції «DESSERT-2007» - «Гарантоздатні надійні і безпечні системи і мережі».
Місто проживання -  Чернігів,  адреса електронна  dariya.v.pavlovskaya@gmail.com.Пріла Ольга Анатоліївна
Народилась в м. Чернігові, 17 січня 1986 року.
Закінчила Чернігівський державний технологічний університет в 2009 році за фахом «Комп’ютерні системи та мережі».
Працювала в ПАТ «Альфа-банк», спеціаліст IT- відділу (2008-2009), з 2009 року працює асистентом кафедри ІКС, продовжує працювати зараз.
З 2007 року виконувала дослідження в галузі розподілених обчислень  та grid-технологій.
Найбільш важливі дисципліни, що викладає: «Інженерія програмного забезпечення», «Технології  проектування програмних систем», «Моделювання», «Проектування інтерфейсів користувача»
Має 10 публікацій, з них 7 наукових та  3 науково-методичних.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Казимир В.В., Пріла О.А. Розробка фреймворку для створення grid-застосувань // Системный анализ и информационные технологии: материалы 14-й Международной научно-технической конференции SAIT 2012, Киев, 24 апреля 2012 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2012. – С.274-276.
Казимир В.В., Пріла О.А. Засоби розробки прикладних grid-застосувань // Праці міжнародної конференції "Кластерні обчислення". - Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2012. - С. 56 - 59.
В.В.Казимир, О.А.Пріла. Фреймворк для розробки grid-застосувань з підтримкою задач розподіленого моделювання // Сьома міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2012». Тези доповідей. – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012р. – С.332-336.
Живе в м.Чернігові, адреса електронна olga.prila1986@gmail.com

 

Роговенко Андрій Іванович
Народився в м.Чернігові, 12 травня 1978 року.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет у 2003 році за фахом «Спеціалізовані комп`ютерні системи».
Найбільш важливі місця, де працював:
Інститут радіолокаційних технологій (2001-2005 рр), Чернігівський державний технологічний університет (з 2003 р. , продовжує працювати по цей час).
Працює над кандидатською дисертацією «Операційні пристрої з адаптованою структурою для виконання операцій в залишках довільної розрядності», спеціальність 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».
Має звання магістра.
До 2007 року виконував дослідження в галузі архітектурних рішень проектування систем на кристалі на основі програмованих логічних інтегральних схем. З 2007 року наукові роботи стосувались методів прискорення виконання операцій в полях Галуа. З 2008 року основними напрямками досліджень стали методи оптимізації обчислювачів операцій у залишках за критерієм швидкодії та апаратних ресурсів при їх реалізації в базисі ПЛІС.
За тривалий час роботи на кафедрі ІКС викладав п’ять різних дисциплін, що мають відношення до проектування та організації ЕОМ, серед яких найбільш значними є «Архітектура комп’ютерів», «Проектування вбудованих комп’ютерних систем» та «Мікроконтролерні  системи автоматики та управління».
Має 28 публікацій, з них 4 патенти, 19 наукових та 5 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Оптимізація апаратних витрат на реалізацію параметричних ядер (soft-cores) для виконання операцій в скінчених полях. Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”. – Харків.: ХАІ, – 2009. №5, С.184-189.
The performance defining for adders with variable module based on one-dimensional cascade of constructional modules. Advanced Computer System and Networks: Design and Application. Proceedings Of the 4st International Conference ACSN-2009. – Lviv,  2009. – P. 11-13.
Архітектура криптографічного акселератора з можливістю зміни криптографічного алгоритму. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Ч.: ЧДТУ, 2011. – N(1)47.  – С. 214-220.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна arogovenko@gmail.com.

 

Риндич Євген Володимирович 
Народився в м. Чернігів, в 1984 р.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в  2007 р., магістр з фахом «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Потім закінчив в 2010 р. аспірантуру в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України,
Працював в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України та в Чернігівському державному технологічному університеті, де працює доцентом по цей час.
В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Моделі та інформаційна технологія побудови корпоративних конференц-систем в ІР-мережах», за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
Кандидат технічних наук.
Напрями наукових досліджень - мережеві технології, захист інформації та імітаційне моделювання.
В ЧДТУ викладає «Проектування комп’ютерних мереж та систем», «Системи захисту обчислювальних мереж» та «Основи криптографії».
Загальна кількість публікацій  - більше 15, серед них 7 статей та 1 монографія.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Інформаційні технології побудови систем радіозв’язку зі складними сигнально-кодовими конструкціями: монографія. С.В. Зайцев, В.В. Казимир, О.В. Кувшинов, С.П. Лівенцев, Є.В. Риндич.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна zkaster@gmail.com.

 

Cередній Cергій Андрійович
Народився в м.Тараща Київської обл. 17 липня 1963 р.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1989 р. за фахом «Прикладна математика».
В 1989-1993 рр. працював на кафедрі електронних обчислювальних машин та програмування Чернігівського філіалу КПІ, спочатку інженером, а з 1991 року – асистентом.
Викладав дисципліни «Дискретна математика», «Комп’ютерна арифметика».
Скітер Ігор Семенович
Народився в с. Липів-Ріг, Ніжинського р-ну Чернігівської обл.25 вересня 1967 року.
Закінчив Одеський державний університет в 1994 році за фахом «Фізика напівпровідників та діелектриків» .
Працював в Одеській державній академії харчових технологій (1998-2001 рр); Національному технічному університеті України «КПІ» , Славутицька філія (2001-2012рр); Чернігівському державному технологічному університеті (з 2012 р. , продовжує працювати по цей час).
В 1998 році в Одеському національному університеті захистив кандидатську дисертацію «Взаємозв'язок поляризації та об'ємного заряду в напівкристалічних та аморфних плівках органічних активних діелектриків», спеціальність 01.04.10 «Фізика напівпровідників і  діелектриків».
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
До 2001 року участь у програмі INTAS «Полімери і композити з особливими властивостями». З 2001 року наукові роботи присвячені математичному моделюванню економічних систем.
Викладав дисципліни: «Фізика», «Електроніка та електротехніка», «Технології статистичної обробки інформації», «Імітаційне моделювання», «Системний аналіз», «Системи підтримки прийняття рішень». В період роботи в ЧДТУ  - «Комп’ютерна електроніка», «Моделювання».
Має 32 публікації, з них 2 патенти на  винаходи, 18 наукових та 12 науково-методичних роботи.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Математичні методи прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник. Чернігів. ЧДІЕУ, 2011 – 248с.  У співавторстві з Трунова О.В.
Методика дослідження та моделювання динаміки економіко-інформаційних систем. – Управління розвитком складних систем. 2011, №5. с 35-41.
Построение алгоритма анализа сложных экономических систем на основе системного подхода. -   Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління, №1, 2011, с.13-20. У співавторстві з Гребінник А.Г.
Нагороджений Грамотою міської ради м. Славутич, має подяки та заохочення адміністрації НТУУ «КПІ», Славутицька філія.
Живе в м. Чернігові, електронна адреса skiteris@mail.ru.

 

Скоп, Максим Олександрович
Народився в м. Кривий Ріг,  11 жовтня 1982 року.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в 2005 році за фахом «Спеціалізовані комп'ютерні системи».
Працював в Чернігівському державному технологічному
Магістр за фахом «Спеціалізовані комп'ютерні системи».
Основні напрямки досліджень -  алгоритми швидкої фрактуризації тривимірних об'єктів, контурний аналіз  двовимірних зображень, крос-компіляція програм на різних мовах в javascript, техніки перехоплення системних викликів у різних операційних системах.
Найбільш важливими дисциплінами, що викладає як асистент кафедри ІКС, є «Програмування на мові С++», «системне програмування», а також «Програмування  у WIN32  та  .NET».
Має  6 науково-методичних робіт.
Має декілька подяк від адміністрації університету, а також подяку «Найулюбленішому викладачу» від студентів університету.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна  max1@stu.cn.ua.

 

Скосир Олександр Миколайович
Народився в м.Чернігові 1 вересня 1984 року.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в 2007 році, магістр за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі ».
Працював в ЧДТУ асистентом  кафедри інформаційних та комп’ютерних систем з 2007 до 2009 .року. Зараз працює старшим програмістом в компанії SysIQ, Ltd.
Живе в м. Чернігові.


Соломаха Валерій Володимирович
Народився в м.Чернігів 3 лютого 1955 р.
Закінчив Вище військово-морське училище радіоелектронікі ім. О.С.Попова в м.Ленінграді в 1977 р.за фахом „інженер-радіо­еле­ктро­нік.
З 1977 по 1987 р. служив у ВМФ СРСР на посаді  командира електронно-обчислювальної групи, начальника радіотехнічної служби ракетного підводного крейсера стратегічного призначення, місце служби – п/о Камчатка. Має 11 бойових автономних плавань, капітан 3 рангу.
З 1987до 1992 р. працював старшим викладачем Каспійського вищого війсьово-морського училища ім.С.М.Кірова, м.Баку, кап.2 рангу.
З 1993 р.і по цей час  працює, ст..викладачем кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧГТУ.
Викладає «Прикладну теорію цифрових автоматів (Комп’ютерну логіку)», «Дискретну м»тематику», «Захист інформації в комп’ютерних системах»
Має  20 опублікованих наукових та  науково-методичних робіт, серед яких:
«Захист арифметичних обчислень у комп’ютерних системах» // Bісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки № 1 (47) С.202 - 2011р. В співавт. з Верьовкою О.В.
«Комп”ютерна система детектування неявних мережевих атак» // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2012.- № 2 (57). С. 185-192  В співавт. з Фатіковим О.О.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна  2whig2@gmail.com.

 

Сорокін Олександр Юрійович

Народився в, м.Чернігів, 21 січня 1976 р.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет, 1999 р.; за фахом “Електронні системи”.
Працював в Чернігівському державному технологічному університеті (1999 - 2011) асистентом, потім старшим викладачем. Одночасно з 2006 р. і до цього часу працює в державному підприємстві радіолокаційних систем НДІ "Квант-Радіолокація".
Захистив кандидатську дисертацію “Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах передачі даних” в 2012 р., за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Кандидат технічних наук.
Виконує наукові дослідження в галузях радіотехнічних та обчислювальних систем та  цифрової обробки сигналів.
Викладав дисципліни «Теорія сигналів та процесів», «Цифрова обробка сигналів».
Має 20 наукових публікацій, серед яких:
Сорокін О.Ю. Оптимальні параметри розширення спектра радіосигналу на основі швидких стрибків частоти з безперервною фазою / О.Ю. Сорокін // Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту. – 2010. – №. 42 – C.242-246.
Сорокин А.Ю. Архитектурные принципы реализации формирователя радиосигнала с расширенным спектром / А.Ю. Сорокин // Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту. – 2011. – №2(49). – С. 184-190.
Сорокин А.Ю. Повышение эффективности применения радиосигналов с расширенным спектром в системах передачи данных подвижных объектов / А.Ю. Сорокин  //Радиоэлектроника, – январь 2012, т.55, –№1 –С.48-54.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна  sorokin@ctech.cn.ua.

 

Стасюк Сергій Станіславович

Народився в м. Чернігів, 21 березня 1979 року.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в  2002 р. за фахом «Системне програмування».
Працював в підприємстві «ФО-П» (Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткованням) в 2004-2006 р.
З 2009 року працює асистентом кафедри ІКС в Чернігівському державному технологічному університеті.
Напрями наукових інтересів - розподілені обчислення, операційні системи, методи доступу до даних.
Найбільш важливі дисципліни, що викладає  - «Системне програмне забезпечення», «Системне програмування та адміністрування ОС».
Має 4 публікації.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна  stas@onlineua.net.

 

Твердюков Ігор Борисович

Народився в м.Чернігові 29 листопада 1969 року.

Закінчив Чернігівський технологічний інститут, 1993 рік,за фахом  інженер-системотехнік.

Працював в ЧТІ  асистентом кафедри ІКС з 1996 до 2001 р.

Викладав системне програмування та комп’ютерну арифметику.
З 2001 р. живе в Німеччині.

 

Ткач Юрій Едуардович
Народився в м.Чернігові  27 червня 1984 р.
Закінчив базовий курс навчання і магістратуру в Чернігівському державному технологічному університеті в  2007 р.за фахом «Комп’ютерні системи та мережі».
Працював асистентом кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧДТУ з 2007 до 2009 р. Зараз працює в EPAM Systems, м. Київ.
Викладав «Технологію проектування програмних систем».
Живе в м..Чернігові.Торгонський Володимир Васильович

Народився в 1963 році с. Іллімка, Овруцький р-н, Житомирська обл.
Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1987 р. за фахом «Системи автоматичного управління».
Найбільш важливі місця, де працював:
1989 – 1991 р.р. – Чернігівський радіоприладний завод;
1991 – 2013 р.р. – Чернігівський державний технологічний університет (з 2005 по 2013 рр. – за сумісництвом), старший викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем.
2005 – 2013 р.р. – Державне підприємство НДІ РС «Квант Радіолокація», керівник науково-дослідної лабораторії.
Працював над кандидатською дисертацією на тему «Алгоритми і структури реконфігурованих засобів управління і обробки сигналів в адаптивних цифрових ФАР».
Проводив дослідження в галузі  розробки архітектурних рішень побудови апаратних засобів цифрової обробки сигналів.
Викладав дисципліни «Спеціалізовані комп'ютерні системи» та «Комп'ютерні системи».
Найбільш важливі опубліковані праці:
«Особливості практичної розробки багатопроцесорної системи на базі процесорів РРС405, вбудованих в ПЛІС».
«Реализация цифровой сигнальной фильтрации и видеообработки в РНС на базе модулей АО «Инструментальные системы».
«Принципы построения системы комплексной обработки информации от многих разнотипных источников.ю расположенных на одной или нескольких подвижных платформах».
«Моделирующий стенд для отладки и тестирования системы комплексной обработки информации от многих разнотипных источников.
За сумлінну працю в ім'я незалежної України в 2009 р. нагороджений  почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації.
Пішов з життя в 2013 році.

 

Трунова Олена Василівна
Народилася в м. Чернігові, Україна, 17 лютого 1967 року
Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, в 1989 році, за фахом математика з додатковою спеціальністю фізика.
Працювала з 1998 року в Чернігівському  державному інституті економіки та управління , з 2005 року  -  в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Славутицька філія.  З 2012 року працює в Чернігівському державному технологічному  університеті.
У 2007 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію «Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях та класах с поглибленим вивченням математики», спеціальність  13.00.02 «Теорія методика навчання (математика)».
Кандидат педагогічних наук, доцент
До 2007 року виконувала дослідження, пов’язанні с темою «Розробка науково-методичної системи математичної підготовки учнів середніх закладів освіти в умовах впровадження освітніх стандартів». З 2008 року наукові роботі стосуються теми «Теоретико-методичні основи системи формування економіко-математичної компетентності студентів економічних спеціальностей в умовах євроінтеграції освіти». З 2012 року докторант НПУ імені М.П. Драгоманова.
Викладала дисципліни: Дискретна математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Комп’ютерні системи штучного інтелекту, Паралельні і розподільні обчислення, Методи паралельних обчислень.
Загальна кількість публікацій, в тому числі наукових, науково-методичних, інших
Має 46 публікацій, 42 наукових та 4 науково-методичних роботи
Найбільш важливі опубліковані праці:
Скітер І.С., Ткаленко Н.В., Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень: Навч. пос. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011 – 248 с.
Трунова О.В. Застосування апарату диференціальних рівнянь в прикладних економічних задачах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010. -№2(4). С. 266-274.
Трунова О.В. Застосування елементів теорії ігор у процесі прийняття управлінських рішень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 83 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. Ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 236с. (Серія: педагогічні науки). С.51-56.
Трунова О.В. Інтервальна модель ефективності впровадження економічного проекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 93 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 368с. (Серія: педагогічні науки). С.317-321.
Трунова О.В. Методичні особливості компетентнісного підходу щодо навчання стохастики // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищий і середній школі: Зб. Наукових праць – К.:  НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №9. C. 121- 127.
Нагороджена Грамотою міської ради м. Славутич, має подяки та заохочення адміністрацій ЧДІЕіУ  та НТУУ «КПІ», Славутицька філія.
Живе в м. Чернігові, електронна пошта e.trunova@gmail.com .

Ульченко Дмитро Олегович
Народився в м. Чернігові,  07.08.1980 р.
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет у 2002 році за фахом «Електронні системи», потів в 2005 р. закінчив аспірантуру НТУ «Київський політехнічний інститут».
З 2006 р. і по цей час працює асистентом кафедри ІКС Чернігівського державного технологічного університету.
В 2006 році в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»  захистив кандидатську дисертацію «Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів  на базі спектрально-часових методів», спеціальність 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії».
Кандидат технічних наук.
За тривалий час роботи на кафедрі ІКС викладав різні дисципліни, що мають відношення до схемотехніки, архітектури комп’ютерів, проектування комп’ютерних систем, серед яких найбільш значними є «Комп’ютерна арифметика», «Технології проектування комп’ютерних систем» та «Програмні та апаратні засобі персонального комп’ютера».
Має 13 публікації, з них 1 патент на винахід,  8 наукових та 4 науково-методичних видання.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Ульченко Д.О. Вейвлет-перетворення в керуванні перетворювачами. Наукове видання / Петергеря Ю.С., Жуйков В.Я. – К.: КП Медіа Прес, 2008. – 48 с.
Жуйков В.Я., Ульченко Д.О. Вейвлет анализ сигналов преобразовательной техники. // Техническая электродинамика – 2003 – №5 – с.42-44.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна di.ulch@gmail.com.

 

Харченко Марина Володимирівна

Народилася у м. Чернігів, Україна, 12 липня 1987 року.
Закінчила у 2010 році Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобула кваліфікацію магістра.
З 2010 року і по цей час працює в Чернігівському державному технологічному університеті.
З 2010 році навчається в аспірантурі Чернігівського державного технологічного університету.
В рамках тематики дисертаційної роботи виконує дослідження в галузі автоматизації процесів управління якістю у вищих навчальних закладах.
У 2011-2012 роках була виконавцем науково-дослідної роботи за темою "Формування інформаційної web-системи підтримки управління якістю освітянських послуг у вищих навчальних закладах". Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Комп'ютерна програма "Інформаційної web-системи підтримки управління якістю освітянських послуг у вищих навчальних закладах".
Викладає «Структури та алгоритми обробки даних», «Організація баз даних».
Має 12 публікацій, з них 6 наукових та 6 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Система візуальної побудови розширеної об’єктної моделі зі слабоструктурованою типізацією даних. – Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2009. – N40. – С. 258-265; У співавторстві із Павловським В.І.
Модельно-орієнтована інформаційна система підтримки управління якістю ВНЗ. – Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки», 2012. - № 1 (55). С. 140-147; У співавторстві із Казимиром В.В.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна kharchenko.maryna@gmail.com.

 

Хижняк Андрій Васильович
Народився в м. Чернігові, 14 лютого 1983 року
Закінчив Чернігівський державний технологічний університет в 2005 році за фахом “Системне програмування”.
З 2005 року працює на кафедрі інформаційних та комп’ютерних систем асистентом, з 2010 року на посаді старшого викладача.
З 2005 року працює на Кафедрі Інформаційних та Комп’ютерних систем.
Основні напрямки наукових досліджень — мережеві технології та системи аутентифікації та авторизації користувачів.
У 2005 році  започаткована нова дисципліна для кафедри - “Програмування WEB інтерфейсів”. Також викладав такі дисципліни як “Системне програмне забезпечення (UNIX)”, “Моделі даних”, “Комп’ютерні мережі”, “Проектування інтерфейсів користувача”, “Програмування комп’ютерних мереж”.
Має 11 публікацій, з них 9 наукових та 2 навчально-методичні роботи.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Принципи побудови систем 2А-корпоративної мережі. Адміністративно-рольовий підхід до побудови систем 2А. - Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем. – К., 2006. – С. 236-242.
Побудова централізованої cистеми аутентифікації та авторизації на базі протоколу LDAP - Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Зб. наук. праць – Чернігів: ЧДТУ, 2005. – N25. – С. 166-176.
Має подяки від адміністрації університету.
Живе в м. Чернігові, адреса електронна alf@stu.cn.ua.

 

Чернявський Дмитро Сергійович 
Народився в м. Дніпродзержинську 31.07.1978 р.
Закінчив Чернігівський Державний технологічний університет в 2003 році за фахом «Комп’ютерна інженерія», потім одержав ступінь магістра  комп’ютерної інженерії.
Працював на кафедрі з 2003 р. по 2010 р. спочатку асистентом, потім старшим викладачем. Одночасно працював в Інституті Радіолокаційних технологій, (2003-2004 рр), в Науково-дослідному  інституті комп’ютерних технологій (2004-2005 рр) і в Науково-дослідний інституті «Квант-Радіолокація» з  2005 по 2008 р.
Викладав  дисципліни «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна арифметика», «Комп’ютерні системи», «Розпізнавання образів».
Опублікував 18 наукових та науково-методичних робіт.
Зараз живе в м. Чернігові. Електронна адреса dmitriy.s.chernyavskiy@gmail.com.Школа Ігор Миколайович

Народився в с.Жовинка, Чернігівського району, 17 вересня 1972 року.
Закінчив Чернігівській технологічний інстітут в 1994 році за фахом «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі»
Працював в Чернігівському державному технологічному університеті (1995-2005 рр., старший викладач), ПП «НВФ «РЕГМІК»  (з 2005 р. , продовжує працювати по цей час).
Виконував дослідження в галузі розробки датчикової та перетворюючої апаратури для вимірювання різних фізичних величин.
За тривалий час роботи на кафедрі ІКС викладав дисципліни, що мають відношення до апаратної частіни ПК та електроніки, серед яких найбільш значними є «Архітектура комп’ютерів» та «Прикладна теорія цифрових автоматів».
Має 9 публікацій, з них 6 науково-методичних робіт.
Найбільш важливі опубліковані праці:
Павловський В.І., Школа І.М., Якимець А.В. Система автоматизації та диспетчеризації технологічних процесів // Вісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки №12 С.144-151-2001р.
Школа І.М., Щерба В.А. Адаптивній контролер нечіткої логіки // Вісник Чернігівського  державного технологічного університету, серія Технічні науки №26 С.164-173-2006р.
Математичне моделювання аналого-цифрових і цифрових електронних пристроїв. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Цифрові ЕОМ” для студентів спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”./ Укл. Вервейко О.І., Школа І.М., Вервейко О.О.- Чернігів: ЧДТУ,- 2000.- 74с.
Машинні обчислення. Методичні вказівки до практикуму з дисципліни “Прикладна теорія цифрових автоматів” для студентів професійного спрямування  “Комп’ютерна інженерія”./ Укл. Школа І.М., Білогура О.П.- Чернігів: ЧДТУ,- 2003.- 93с.
Має подяку від адміністрації університету.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна shkolaigor@me.com.

 

Щерба Володимир Анатолійович

Народився у м.Чернігові, Україна,  30 грудня 1981 року.
Закінчив  Чернігівський Державний Технологічний Університет  у 2005 році за фахом «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
Працював з 2005 року по 2007 рік в Чернігівському державному технологічному університеті, асистентом кафедри ІКС. З 2007 року по теперішній час працює в компанії «Soft-Industry Ltd».
Магістр зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
Під час навчання в магістратурі проводив дослідження проблем побудови промислових систем контролю технологічного процесу на базі контролерів з «нечіткою логікою» .
Опублікована 1 стаття у фаховому виданні : Адаптивний контролер нечіткої логіки. - Bicник Чернігівського державного технологічного університету, 2005.
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна vladimirsch@gmail.com.

 

 Щерба(Бурмакова) Ольга Валеріївна
Народилась у м.Чернігові, Україна,  10 жовтня 1982 року.
Закінчила  Чернігівський державний технологічний університет  у 2005 році за фахом «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
З 2005 року по теперішній час працює у Чернігівському державному технологічному університеті старшим викладачем кафедри ІКС.
Наукові дисертації, теми, роки захисту
-
Магістр зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
Під час навчання в магістратурі проводила дослідження проблеми підвищення надійності передавання даних у цифрових системах зв’язку з використанням  кодів, що корегують помилки, та шумоподібних сигналів.  У 2006-2008 році  досліджувала можливість використання штучних нейронних мереж для керування обчислювальними задачами у розподіленій комп’ютерній системі. З 2009 року основним напрямком дослідження стали нейромережеві методи діагностування помилок у спеціалізованих обчислювальних системах.
Виеладає дисципліни: «Цифрова обробка сигналів», «Комп’ютерні системи», «Автоматизоване проектування комп’ютерних систем», «Прикладна теорія цифрових автоматів».
Має 7 статей у фахових виданнях та 9 тезисів у збірниках наукових конференцій.
Найбільш важливі опубліковані праці:
«Реализация декодера Рида-Соломона на MicroBlaze» - Сорокін О.Ю., Горелова О.В., Материалы международной конференции «СВЧ техника и телекомуницационные технологии CriMiCo’2005»  г. Севастополь, 2005
«Neural-Network Coordination Loading Device For The Distributed Computer System» - Rudenko O., Zayets O., Scherba O. Компютерні науки та інженерія: Метеріали 2-ї Міжнародної кон-ференції молодих науковців CSE-2007. – Львів: Видавництво Національного уні-верситету «Львівська політехніка», 2007,
«Застосування штучних нейронних мереж для діагностування цифрових систем на кристалі». - В.І. Хаханов, О.В. Щерба, журнал наукових праць конференції DesserT 2010, м. Кіровоград
Живе в м. Чернігові. Адреса електронна ol.scherba@gmail.com.