Історія кафедри

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - ЧВЕРТЬ СТОРІЧЧЯ РУХУ ВПЕРЕД

Відкриттю спеціальності "Електронні обчислювальні машини" в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту передував ряд подій, які поклали початок розвитку інформатики в цьому учбовому закладі. 
У 1970 р. на кафедрі Електротехніки та автоматики почав працювати завідувач кафедри Маслов Віктор Павлович. 
З його появою почалася активна науково-дослідна та проектна робота по розробці автоматизованих систем управління підприємствами (АСУП).

Спочатку це були невеликі розробки для підприємств міста, але поступово обсяги договірних робіт збільшувалися і на початку 80-х років на цій кафедрі працював значний науковий колектив, який приймав участь у виконанні державних замовлень разом з Київським інститутом кібернетики. 
У другій половині 80-х років з цього колективу відокремилося декілька наукових груп, що теж працювали над створенням АСУП окремих підприємств області. Керівниками цих груп були Степанов О.П., Філіпов Ю.І. та Гнєдін О.П. Завдяки науково-виробничій діяльності цих колективів у філії з’явилися і сучасна на той час обчислювальна техніка і досвідчені спеціалісти, серед яких були і майбутні викладачі кафедри ІКС – Бивойно П.Г., Вологжанін В.Є., Калашник В.І., Кокорін Є.М. та Пеетвере О.Х.
Таким чином, у 80-х роках в філії вже існувало підґрунтя, з яким можна було б зважитися розпочати підготовку спеціалістів з інформатики. До того ж, потреба у таких спеціалістах в регіоні у ці роки швидко зростала. І у 1986 році, в результаті наполегливих зусиль керівництва області, філії і Чернігівського радіоприладного заводу, було отримано дозвіл на відкриття спеціальності "Електронні обчислювальні машини" і проведення набору на перший курс однієї групи студентів у кількості 25-ти осіб.
Кадрове забезпечення професійної підготовки першокурсників вирішувалося силами працівників кафедри Електротехніки та автоматики, але надалі потрібна була людина, яка б могла  створити нову кафедру. Таке завдання потребувало базової підготовки зі спеціальності, широкого кругозору, творчості, конструктивності та високої відповідальності, вміння зацікавити людей і створити в колективі творчу доброзичливу робочу атмосферу.

 

Такою людиною став доцент кафедри Обчислювальної техніки КПІ Павловський Володимир Ілліч, який був запрошений до філії в жовтні 1987 р. В кадровій роботі він зробив ставку на послідовний підбір та кропітку підготовку викладацького складу кафедри з місцевих кадрів, кожен раз спираючись на їх ділові якості та ті переваги і досвід, які вони могли привнести в навчальний процес. І практика довела, що це був правильний підхід, а кафедра, фактично, обійшлася без залучення викладачів з інших міст з усіма ризиками, що з цього витікають.
10 березня 1988 р. в філії було офіційно створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування, Павловський В.І. був призначений завідувачем кафедри. 
На той час кафедра складалася з 5-ти викладачів та 2-х інженерних працівників. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача, входили доценти Бивойно Павло Георгійович за освітою інженер з автоматизації металургійних процесів, Вологжанін Віталій Євгенович за освітою інженер-зв’язківець та Маслов Віктор Павлович за освітою інженер з автоматики, а також старший викладач Кокорін Євген Миколайович за освітою інженер-радіотехнік, які прийшли з кафедри Електротехніки та автоматики. До інженерного складу входили Огурцов Сергій Михайлович – завідувач лабораторіями, та Гуз Юрій Петрович – учбовий майстер, студенти заочники, які прийшли з ВО "Хімволокно". В 1989 р. до складу викладачів кафедри приєдналися доцент Нестеренко Сергій Олександрович за освітою інженер-механік та старші викладачі Пеетвере Олександр Хейнович за освітою інженер-аеродинамік, і Калашник Вадим Іванович за освітою інженер-радіотехнік. Всіх їх об’єднував самостійно здобутий досвід використання ЕОМ, ентузіазм,  вміння працювати та висока наполегливість. Дуже швидко на своїх ділянках вони стали визнаними фахівцями з передових комп’ютерних технологій.
Означений колектив склав початкове ядро кафедри, яке започаткувало дух творчості, динамічності та відповідальності перед студентами та суспільством за якість підготовки, її відповідність сучасним та перспективним вимогам ринку праці, орієнтацію на володіння найбільш сучасними інструментами та технологіями, оволодіння вміннями та навичками, які дозволяють випускникам кафедри бути конкурентоздатними та успішно працювати в галузі інформаційних та комп’ютерних технологій як в Україні, так і за її межами.
Першою складовою, яку мала вирішити молода кафедра, було створення матеріально-технічної бази, яка б відповідала потребам часу.
У оснащенні кафедри сучасною і дуже дефіцитною на той час персональною обчислювальною технікою суттєву допомогу надали доцент кафедри Електротехніки та автоматики Гнєдін Олег Петрович та старший науковий співробітник кафедри Економіки Степанов Олександр Петрович. Завдяки їм у 1988 році на кафедрі з’явився клас персональних ЕОМ, що було на той час великим досягненням. І надалі, за їх допомогою розширювався обчислювальний центр філії, який очолював Плоский Віктор Олександрович. 
Паралельно з розвитком комп’ютерних класів на кафедрі розвиваються спеціалізовані лабораторії. Першочергово були заплановані та на протязі одного року реалізовані лабораторії Цифрових автоматів, Електроніки та Схемотехніки. Головною дієвою особою, генератором основних ідей та людиною, на якій тримався весь процес оснащення перших лабораторій кафедри, був доцент Вологжанін В. Є. Електронну розробку стендів виконав старший викладач Кокорін Є. М. Всю технічну роботу по створенню стендів, виконали завідувач лабораторіями Огурцов С. М. та учбовий майстер Гуз Ю. П.

Надалі роботи по розвитку лабораторної бази продовжувалися. За  перше десятиріччя існування кафедр зусиллями викладачів Вервейка Олександра Івановича, Лукіна Олексія Володимирович, Амосова Олега Семеновича, Торгонського Володимира Васильовича, Роговенко Андрія Івановича, Нікітенка Євгена Васильовича, Щерби Ольги Валеріївни, Хижняка Андрія Васильовича були створені лабораторії «Цифрових телекомунікаційних та Інтернет-технологій», «Автоматизованого проектування», «Високопродуктивних обчислень», «Мікроконтролерних систем», «Цифрової обробки сигналів», «Інтернет телефонії». Деякі з цих лабораторій і на сьогодні не мають аналогів в Україні
Другою складовою, яку мала вирішити кафедра у процесі свого становлення, було створення навчально-методичної бази кафедри. Кафедра створювалася на зламі часу, коли від великих малодоступних ЕОМ людство переходило до широкого впровадження комп’ютерної техніки у всі сфери життя. Темп розвитку науки і техніки швидко зростав. Тому У 1988 р. міністерство освіти СРСР надало ВНЗ право самостійно розробляти плани підготовки спеціалістів. З цього часу в навчальний план кафедри вносяться дисципліни, яких на той час в традиційних учбових планах не було. Кожна з цих дисциплін була орієнтована на майбутній попит в спеціалістах. Зусиллями викладачів Павловського Володимира Ілліча,Пеетвере Олександра Хейновича, Лесюка Юрія Миколайовича, Бивойна Павла Георгійовича, Казимира Володимира Вікторовича,  Калашника Вадима Івановича, Нестеренка Сергія Олександровича, Маслова Віктора Павловича, Демшевської Наталії Віталіївни  були поставлені курси «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи управління базами даних», «Машинна графіка», «Технологія проектування програмних систем», «Проектування компіляторів», «Моделі та структури даних», «Штучний інтелект». Багато з цих курсів читалися вперше саме на нашій кафедрі, а навчальний план кафедри у подальшому став основою стандарту підготовки фахівців за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
Творчий підхід кафедри до формування навчальних планів отримав схвалення на нараді завідувачів кафедр зі спеціальності "Електронні обчислювальні машини" багатьох ВНЗ Радянського Союзу, що проводилася у Чернігові у 1990-му році на базі нашої кафедри.
Ставлячи задачі створення сучасної, передової за змістом підготовки спеціалістів,викладацький колектив кафедри не мав можливості спиратися на існуючі методичні розробки. Перед викладачами кафедри постала задача створити оригінальну навчально-методичну базу постійно знаходячись в стані інформаційного голоду, практично повної відсутності доступної літератури та необхідності виходити тільки з власно добутого досвіду. І така задача була вирішена.
Слід також відзначити, що відповідно до вимог часу  кафедра від підготовки спеціалістів в проектуванні ЕОМ поступово перейшла до підготовки спеціалістів в області проектування комп’ютерних систем і мереж, а також розробки програмних та інформаційних систем великих корпорацій та установ. В 1995 році кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування було перейменовано у кафедру інформаційних та комп’ютерних систем (ІКС).
Таким чином, за перше десятиріччя свого існування кафедра вирішила завдання створення матеріальної та навчально-методичної бази. За змістом навчального процесу кафедра вийшла на рівень світових стандартів і досягла такого рівня учбово-методичного і лабораторного забезпечення, які вже виходили за рамки однієї спеціальності. Тому кафедра прийняла рішення про доцільність розширення спектру підготовки спеціалістів.
В 1998 р. кафедрою була ліцензована підготовка спеціалістів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Таким чином, кафедра почала проводити підготовку спеціалістів по всім 3-м спеціальностям напряму Комп’ютерна інженерія. 
Перехід до підготовки спеціалістів та магістрів за 3-а спеціальностями поставив перед кафедрою нові завдання, які відповідали б вимогам часу. 
На цьому етапі  діяльність кафедри проходила під знаком постійного оновлення матеріальної та навчально-методичної бази кафедри. Ця робота йшла за двома основними напрямами. Перший – це застосування Web-технологій та побудова великих корпоративних програмних систем. Другий напрям – спеціалізовані мікропроцесорні і мікроконтролерні системи та цифрова обробка сигналів. Кожний з цих напрямів вимагав підготовки чи модернізації відповідних курсів та лабораторій. До таких курсів слід віднести «Системне програмування в Win32», «Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Java та C# технології прикладного програмування», «Програмування Web-інтерфейсів», «Інженерія програмного забезпечення», «Паралельні та розподілені обчислення», «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Цифрова обробка та передача інформації», «Теорія сигналів та процесів», «Розпізнавання образів», «Мікропроцесорні системи автоматики та управління», «Великі інтегральні схеми мікропроцесорів та програмованої логіки».
Окремо слід зупинитися на професійних досягненнях студентів та випускників кафедри. Вони ілюструють якість навчального процесу на кафедрі та патріотизм студентів кафедри. В першу чергу це досягнення наших студентів на різних олімпіадах з фаху.
В 1990 р. проводилася Всесоюзна олімпіада «Студент і науково-технічний прогрес» за спеціальністю Програмування. На той час студент 3-го курсу Махней Микола посів 1-е місце в Українському турі цієї олімпіади. 
З 1999 р. почали свою діяльність Всеукраїнські студентські олімпіади за спеціальностями напряму «Комп’ютерна інженерія». У 2000 році студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з Системного програмування і далі щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належать такі: у 2005 році в особистому заліку 1-е місце – Романовський Олег і 2-е місце – Перетятько Віталій,  у командному заліку 2-е місце (Перетятько Віталій, Романовський Олег, Синельников Олег); у 2006 році 1-е командне місце (Рудаков Дмитро, Синельников Олег, Чичкань Олександр).

З 2006 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, яка проводиться двічі на рік. І на цій олімпіаді наші студенти щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: у 2007 році 1-е (Руднік Ігор, Чичкань Олександр) та 2-е (Алексеєв Антон, Кадушко ксандр) місця; у 2008 році 1-е (Микитко Сергій, Птіцин В’ячеслав) та 2-е (Грицай Дмитро, Грищенко Олександр) місця; у 2009 році 1-е місце (Верьовко Олександр, Птіцин В’ячеслав).
З 2008 р. проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем. І хоча її спрямованість не зовсім лежить в руслі підготовки кафедри ІКС, наші студенти і на ній виглядають достойно. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2-е місце (Алексеєв Антон, Стельмашенко Андрій) у 2009 році.
З 2009 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом Комп’ютерна інженерія. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2010 р. 2-е (Уланович Ярослав, Зінченко Олександр, Мушкетик Іван та 3-є (Коненко Андрій, Бондаренко Ігор, Рудий Володимир) місця.
У 2013 році студент 5-го курсу Герасимчук Єгор зайняв 1-е місце у IV Всеукраїнському конкурсі з Web-розробки "UA  Web Challenge".
За роки існування на кафедрі склалася яскрава атмосфера батьківського піклування, вимогливості, співпраці і товариства між викладачами і студентами. Про це свідчить багато факторів і, зокрема, ті урочистості, які влаштовували студенти різних років на святкуваннях 5-ти, 10-ти, 15-ти і 20-річних ювілеїв кафедри, коли в присутніх 200-300 чоловік стояли сльози на очах від того піднесення, яке царювало в актовому залі, або ті змагання по баскетболу, волейболу та футболу, коли збірні кафедри самовіддано грали і перемагали збірні університету, і в яких активну участь приймали випускники минулих років, які приїздили з інших міст і навіть країн, щоб поборотися за честь кафедри. Про це свідчать і подарунки, які дарували кафедрі випускники різних років, які завдяки підготовці, отриманій на кафедрі, досягли успіху в житті.
Не менш вагомі здобутки випускників кафедри, які результатами своєї діяльності створили умови для появи в Чернігові та районах області великої кількості високотехнологічних і добре оплачуваних робочих місць. На сьогодні тільки в м. Чернігові існує понад 15 підприємств в галузі розробки інформаційно-комп’ютерних систем різного призначення. Керівництво та кадровий склад цих підприємств практично повністю складається з випускників кафедри.

Оглядаючи шлях, який кафедра пройшла від часу свого заснування, слід відмітити, що ті завдання, які вона ставила перед собою – відповідати сучасним вимогам часу і бути на передовому рубежі розвитку ІТ-індустрії та забезпечувати інноваційний шлях розвитку держави і регіону, кафедра виконала, не зважаючи на ряд кризових явищ в економічному житті України, які мали місце весь час становлення та існування кафедри.

Кафедра ніколи не звертала зі стратегічного шляху свого розвитку – вже з 1-го курсу її студент має вміти спроектувати систему і примусити її працювати, а її випускник твердо знати основні теоретичні положення свого фаху, досконало володіти самими передовими інструментальними засобами і технологіями, мати підготовку, що відповідає потребам ринку і, головне, він вміє самостійно вчитися і багато працювати.

З 2010 по 2016 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України Казимир Володимир Вікторович. Новий завідувач наполегливо втілює у життя ідеї нового керівництва університету спрямовані на впровадження європейського досвіду у навчальний процес, інтенсифікацію науково-дослідної роботи та впровадження результатів цієї роботи на підприємствах та в організаціях України.

 

З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Зайцев Сергій Васильовичю Дисципліни, що викладає: "Теорія сигналів та процесів", "Цифрова обробка та передача інформації"б "Телекомунікаційні системи та технології". Виконує дослідження в галузі цифрової обробки сигналівб безпровідного зв'язку, прийняття рішень в умовах апріорної невизначенності, статистики, автоматичного управління, адаптивних систем. Підвищення кваліфікації: навчання в докторантурі (стаціонар) Чернігівського націлнального технологічного університета за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технологіїю Має більше сотні науковіх статей, 6 авторських свідоцтв, 5 патентів та 3 науково-методичні роботи.

Кафедра стала постійним виконавцем держбюджетної тематики з прикладних досліджень у пріоритетному напрямі «Інформаційні та комунікаційні технології». Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри почали працювати над дисертаційними роботами, які пов’язані з виконанням реальних проектів на замовлення державних установ, підприємств ІТ-галузі, агропромислових господарств, медичних закладів. З 2012 року на кафедрі розгорнутий обчислювальний grid-ресурс української національної grid-мережі, що дозволяє вирішувати наукові задачі великої розмірності у розподіленому середовищі, відкрита академія Cisco, отримана ліцензія MSDN на використання програмного забезпечення Microsoft у науковій та навчальній діяльності, запроваджується використання хмарних технологій, що дозволяє ефективно використовувати апаратні ресурси кафедри.
Окремої уваги заслуговує діяльність кафедри на міжнародному рівні. Кафедра має лабораторії таких відомих у світі корпорацій і фірм як Altera, СкантиРус, Xilinx, Aldec, Texas Instruments, Philips, Porta One. Окрім значної кількості грантів від провідних компаній світу кафедра бере участь у виконані наукових та освітянських проектів Європейського співтовариства. З 2012 року за програмою ТЕМПУС разом із провідними університетами Німеччини, Австрії та Угорщини на кафедрі виконуються роботи по створенню гібридної стратегії розвитку ІТ-аутсорсінгу в Україні. Вже другий рік поспіль кращі магістранти кафедри мають можливість за державний кошт навчатися на протязі року у Великій Британії, готувати там свої магістерські роботи та отримувати подвійний диплом. Серед них була і Марія Тевкун, яка зараз є аспіранткою і поширює європейський досвід на кафедрі. Вдалою є участь команди з восьми студентів кафедри (Єрмоленко А.,  Власенко Є. , Гуза Т. , Рудий В. , Сігута І. , Слівко К. , Кривенко Д. , Берлог Є.) у міжнародній програмі «Google Summer of Code - 2012», за результатами якої вони посіли 9-те місце у всесвітньому рейтингу університетів.
Заслуговують уваги й досягнення кафедри в розповсюдженні результатів своїх досліджень та розробок. Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську конференцію з вільного програмного забезпечення та разом  із Національною академією наук України, а саме Інститутом проблем математичних машин і систем, організовує проведення Міжнародної науково-практичної конференції із математичного та імітаційного моделювання систем (МОДС).
За час свого існування кафедра підготувала 217 магістрів, 1099 спеціалістів, 1072 бакалаврів з напряму «Комп’ютерна інженерія», а з 2011 року розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія». Випускники кафедри різних років Акименко А.М., Гавсієвич І.Б., Куйвашев Д.В., Семенец С.В., Сіра Г.А., Риндич Є.В. успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють на кафедрі та на ІТ-підприємствах України та Росії.
Сьогодні на кафедрі ІКС навчається близько 500 студентів, кафедра налічує у своєму складі 26 викладачів, серед яких 3 професори в галузі комп’ютерних наук, 13 кандидатів наук та ціла когорта молодих викладачів – аспіратів кафедри: Бальченко Ірина Володимирівна, Богдан Ірина Валентинівна, Задорожній Артем Олександрович, Красножон Олексій Васильович, Харченко Марина Володимирівна, Щерба Ольга Валеріївна. Ветерани кафедри покладають великі надії на  молоде поповнення і сподіваються що вони підтримують своїми здобутками новітню історію кафедри ІКС.
Кафедра зустрічає своє 25-річчя у розквіті творчих сих і з надією дивиться у майбутнє.